Sorter

Mødedato

Danske kroer og hoteller

Resumé

Brancheforeingen Danske Kroer og Hoteller (DKH), der varetog en del af dens medlemmers markedsføring, havde siden 1981 i sine vedtægte haft bestemmelser om, at medlemmerne skulle overholde den mindstepris DKH fastsatte i en fællesbrochure. Konkurrencerådet fandt, at dette stred imod konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3. Rådet udsendte derfor påbud til DKH om at fjerne bestemmelserne fra sine vedtægter, og orientere sine medlemmer om, at vedtægtsbestemmelserne ikke længere var i kraft. Sagen var startet af styrelsen på baggrund af et anonymt tip og fik en strafferetlig opfølgning ved bøde af 4/10-2007.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Påbud
Mødedato

Forsikring & Pensions gebyrhenstilling

Resumé

På baggrund af at Konkurrencestyrelsen igennem flere år havde påpeget , at det er en væsentlig hæmsko for den lave mobilitet på markedet for forbrugerforsikringer, at forbrugerforsikringer typisk kun kan opsiges en gang årligt, udsendte brancheforeningen Forsikring & Pension (F&P) en henstillet til branchen om, at indføre en fælles ordning, der sikrede alle forbrugere en forkortet opsigelsesadgang af deres forsikringspolicer. I den oprindelige hensilling var fastsat en række ekstraordinære gebyrer, hvilket styrelsen fandt betænkeligt. F&P trak foreslaget om de ekstraordinære gebyrer tilbager, hvorefter stryelsen var tiltreds med henstillingen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Østre Landsret dom af 1. december 2005 - The Swatch Group Nordic AB

Resumé

The Swatch Group Nodic AB havde indgået aftaler med sine forhandlere om, at disse ikke måtte sælge ure med rabat i forhold til de vejlende priser. Landsretten fandt, at disse aftale var konkurrencebegrænsende, jf. konkurrence lovens § 6, stk. 1, nr. 1. The Swatch Group Nodic AB blev idømt bøde på DKK 200.000, og dennes Country Manager blev i dømt bøde på DKK 10.000, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3. I modsætning hertil havde Byretten fundet at det ikke var bevidst og frifundet selskabet.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde

Resumé

Tre medicinalgrossister havde sammen med Danmarks Apotekerforening, indgået aftale om fastfrysning af leverandøren til apoteker der havde en stor underbalancer. Konkurrencestyrelsen fandt, at denne ordning både bestod af horisontale markedsopdelingen mellem medicinalgrossisterne og endvidere et vertikalt aftaleforhold mellem foreningen og medicinalgrossisterne. Begge type aftaler fandtes konkurrencebegrænsende og dermed i strid med konkurrencelovens § 6 og EF-art. 81 (nu 101). Konkurrencerådet meddelte de tre medicanalgrossister og foreningen, at insolvensaftalen i perioden 1998 til 2004 havde udgjort en mærkbar konkurrencebegrænsning. Afgørelsen blev ophævet af Konkurrenceankenævnet (8/6-07). Ankenvævnet fandt bl.a. at en række analyser fra for teoretiske samt at der i øvrigt at konklusionerne manglede støtte i faktum. Derudover afviste ankenævnet at aftalen havde til formål at begrænse konkurrencen.

Mødedato

Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

Resumé

På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen den 2. august 2005 kontrolbesøg hos nogle af brancens virksomheder. Selv om enkelte kilder gav udtryk for, at der efter deres mening stadig foregik tilbudskoordinering, men nu i en mere ”sofistikeret form”, ville ingen af kilderne stå åbent frem, og der var ikke fremkommet konkrete og dokumenterbare eksempler på tilbudskoordinering i nyere tid (dvs. efter slutningen af 1998). Det betød, at de entrepriser, hvor der var indicier for tilbudskoordinering, som blev underbygget af sortbogsregnskaber, lå så langt tilbage i tiden, at den 5-årige forældelsesfrist for strafansvar i § 23, stk. 4, fandt anvendelse. Konkurrencestyrelsen fandt på den baggrund, at der ikke var grundlag for at træffe afgørelse i denne sag, jf. konkurrencelovens § 14, idet det ville kræve både langvarige og ressourcekrævende undersøgelser af et stort antal forhold og virksomheder. For det andet ville en sådan afgørelse ikke have nogen umiddelbar retsvirkning, og styrelsens arbejde ville derfor ikke stå mål med ressourceforbruget.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
offentliggørelse
Mødedato

KIA Biler må gerne nægte at udføre garantiarbejde

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at KIA Motors Corporation, var berettigede til at nægte, at udføre garanti arbejde på biler der ikke var solgt igennem de forhandlere der indgik i KIA's selektive distributionssystem. Styrelsen fandt, at en der var hjemmel fra praksis for at en virksomhed måtte beskytte sig eget selektive distributionssystem (Domstolens dom i sag nr. 372/92 Metro mod Cartier). Styrelsen afviste derfor at behandle sagen efter KL § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA)'s vedtægtsbestemmelse om eksklussivt at kunne indgå aftale om honorarer mv. var konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk 3, idet dyrelægerne ikke ville kunne konkurrerer på pris. Konkurrencerådet meddelte PDA at denne vedtægtsbestemmelse skulle fjernes og endvidere give meddelse til sine medlemmer om dette. Derimod var det ikke i strid med konkurrencelovens § 6 i forhold til løsningen af opgaver for fødevaremyndighederne da der var tale om en lønmodtager relation. Konkurrencelovens § 3 fandt derfor anvendelse for dette element.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Påbud
Mødedato

Anmeldelse af aftale om attesthonorarer

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Personalestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for en aftale indgået med Lægeforeningen. Aftalen fastlægger honoraret for øre-, næse-, halslæger ud-færdigelse af attester i forbindelse med anmeldelse af høreskader til Arbejdsskadestyrelsen. Kon-kurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for, at det aftalte honorar skulle have en afsmittede effekt på andre attesthonorarsatser. Ud fra en samlet vurdering fandt Konkurrencestyrelsen derfor, at aftalen kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Frisørmesterforeningen vil ikke længere annoncere forventede prisstigninger

Resumé

På baggrund af en annonce i en lokal avis rettede Konkurrencestyrelsen henvendelse til en sektion under Frisørmesterforeningen, da annoncen indeholdte en oversigt over forventede prisstigninger. Frisørmesterforeningen meddelte herefter at ville ophøre med den slags annoncer, og styrelsen valgte herefter at lukke sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
sag lukket
Mødedato

Rammeaftale mellem FDIM og DRRB

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at det var konkurrencebegrænsende for Foreningen af Danske Internet Medier og Danske Reklame og Relationsbureauers Brancheforening at indgå en rammeaftale, da aftalen omfattede forhold som bestemmelser, der ensarter betalingsterminerne samt bestemmelser, der fastlægger, at ordregivere, ved for sen betaling, skal betale rentetillæg til internetmediet. Ydermere indeholder aftalen en bestemmelse om, at internetmediet skal yde godtgørelse til ordregivere, der stiller sikkerhed for betaling og/eller overholder nærmere bestemte tekniske betingelser for levering af bannerannoncer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem