Sorter

Mødedato

Frit valg af hjemmehjælpsydelser i Morsø Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Morsø Kommune havde givet konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11a, ved at have medregnet et tilskud ved fastsættelsen af prisen på praktisk hjælp, som de private leverandører ikke havde adgang til. Dermed havde timeprisen på praktisk hjælp var fastsat 43 kr. for lavt i 2003 og 33 kr. for lavt i 2004 samt for lavt i 2005. Konkurrencestyrelsen henstillede kommunen til at genberegne prisen for praktisk hjælp. Endvidere bad styrelsen om en redegørelse for hvordan den leverede tid konkret registeres. Kommunen indbragte sagen for Konkurrenceankenævnet, der ved kendelse af 22/5-2006 stadfæstet afgørelsen.

Mødedato

Frit valg af hjemmehjælpsydelser i Helle Kommune

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsens anmodning til Helle Kommune om at gennemgå prisen for personlig pleje som fritvalgsydelse oplyste kommunen, at den havde konstateret, at prisen var fastsat for lavt. Helle Kommune gennemførte herefter en regulering af prisen og kompenseret de private leverandører. Styrelsen valgte herefter ikke at foretage sig yderligere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Frit valg af hjemmehjælpsydelser i Sundeved Kommune

Resumé

Da Konkurrencestyrelsen blev gjort opmærk som på, at priserne for praktisk hjælp og personlig pleje i Sundeved Kommune kunne være fastsat for lavt i strid med konkurrencelovens § 11a, anmodede styrelsen kommunen om at redegøre for, at samtlige direkte og indirekte omkostninger var medregnet. Sundeved Kommune foretog en genberegning og det blev her konstateret, at omkostningerne til vejlederfuktion i forbindelse med uddannelse af elever ikke var medregnet og var derfor fastsat for lavt. Kommunen efterregulerede herefter priserne. Styrelsen vurderede herefter kommunen levede op til de fastsatte krav og foretog sig derfor ikke yderligere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Rødovre Kommune justerer afregningsprisen af hjemmehjælpsydelser

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over prisen for frivalgsydelser i Rødovre Kommune fra Dansk Hjemmehjælpsservice. Styrelsen begrundede afvisningen med, at kommunen overfor styrelsen var bekendt med lovændringen af 1. januar 2005 og forventede at justere afregningspriserne samt kompensere de private leverandører. Styrelsen mente derfor ikke, at yderligere undersøgelser ville frembringe mere i sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Tårnby Kommunes opsigelse af privat leverandør af hjemmehjælpsydelser

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste, at behandle en klage over Tårnby Kommune for en usaglig begrundelse for opsigelsen fra Dansk Hjemmehjæpsservice. Styrelsen fandt ikke, at der var hjemmel i konkurrencelovens § 11a til at forfølge et sådan forhold, hvorfor styrelsen ikke havde kompetence til at behandle sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Frit valg Hirtshals Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen har afvist at ville foretage sig yderligere i sagen om Hirtshals Kommunes beregninger af prisen for fritvalgsydelser med henvisning til, at styrelsen afventer resultatet af en stikprøveundersøgelse som styrelsen havde pålagt Hirthals Kommune at gennemføre, for at få kunne dokumentere den faktisk leverede tid.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Undervisningsministeriet opfylder rådets betingelser i TUR-sagen

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at Undervisningsministeriet havde opfyldt betingelserne i rådets afgørelse i sagen om konkurrenceforvridende indirekte støtte til Transporterhvervets Uddannelsesråds forlag ved, at gøre materiale tilgængeligt for alle inden for 3 måneder. Undersningsministeriet havde derfor fuldt rådets påbud.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
opfølgning
Mødedato

Klage over støtte til storskærmsproduktioner afvist

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste, at behandle en klage fra en tv-producent over uddannelsen "TV Basic" for, at have modtaget ulovlig statsstøtte. TV Basic var en uddannelsesretning udbudt af Århus Tekniske Skole, og modtog derfor indirekte støtte fra Århus Amt. Som en del af uddannelsen havde eleverne mulighed for, at opsætte storskærmsproduktion som en del af en praktik periode, hvorfor der ville kunne opstå et konkurrenceforvridende forhold. Styrelsen afviste klagen med henvisning til, at der ikke havde været et eksempel på den problemematiske adfærd. Styrelsen opfordrede dog Århus Tekniske Skole og Århus Amt, til at udarbejde et sæt retningslinier med maksimal gennemsigtighed, således at et misbrug af statsstøtte ikke kunne finde sted.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
klage afvist
Mødedato

Klage over konkurrenceforvridning mellem medieselskaber på Bornholm

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage fra BORNnet Marketing over at TV2 Bornholm skulle have haft ydet ulovlig statsstøtte til Mediegruppen Bornholm ApS. Styrelsen lagde til grund, at Rigsrevisionen havde gennemgået TV2 Bornholms regnskaber og kontrolleret, at overførslerne mellem selskaberne var dokumenteret, og var ifølge Rigsrevisionens skøn foregåret på markedsmæssige vilkår. Endvidere var et kapitalindskud fra TV2 til Mediegruppen Bornholm lovligt foretaget i henhold til radio- og fjernsynsloven § 33, stk. 3. Der var derfor ikke ydet ulovlig støtte med statslige midler.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Klage over Teknologisk Institut, Tribologicentret

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra en privat leverandør af tribologiydelser over Tribologicentret ved Teknologisk Institut. Styrelsen henviser til, at aftagende af tribologiydelser ofte aftager disse fra Tyskland og Sverige, hvorfor Tribologicentret ikke ville indtage en dominerende stilling på det geografiske marked. Derudover henviste styrelsen til, at, grundet markedets størrelse, ville det være EU's statsstøtteregler der skulle finde anvendelse og at kompetencen hertil alene ligger hos EU-kommissionen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket