Sorter

Mødedato

Klage over Scandlines afvist

Resumé

En tidligere direktør for rederiet Easy Line havde klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Scandlines efter hans opfattelse misbrugte sin dominerende stilling. Dels som færgeoperatør med monopol på ruten Rødby – Puttgarden, som færgeoperatør med dominerende stilling på ruten Gedser – Rostock, samt som havneejer med monopol i Rødby, Puttgarden og Gedser til skade for den daværende konkurrent Easy Line. Konkurrencestyrelsen havde tidligere undersøgt forholdene omkring lukningen af Easy Line i december 2000, herunder blandt andet erstatning til Easy Line for ophør med færgefart på ruten Gedser – Rostock. Denne sag blev i november 2001 oversendt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), men tilsyneladende ikke fremmede nærmere. Efter henvendelse fra Easy Line har Konkurrencestyrelsen desuden tidligere undersøgt en sag om konkurrencebegrænsende eksklusivbestemmelser i Scandlines’ aftaler med busvognmænd på færgeruterne over Østersøen. Denne sag var oversendt til SØK i maj 2000, hvor Scandlines accepteret et bødeforlæg den 2. juli 2003 på 1,7 mio. Konkurrencestyrelsen havde således allerede behandlet og oversendt to sager til SØK vedr. samme forhold som den nye klage. For så vidt angår spørgsmålet om åbning af havnen i Puttgarden for konkurrerende færgeoperatører, henviste styrelsen til en tysk sag, om samme spørgsmål. Som følge heraf ønskede Konkurrencestyrelsen ikke at prioritere sagen og afviste den.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
afvist
Mødedato

Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn (salg af aktier i PBS - Internationale Kort)

Resumé

Sagen vedrørte Danske Banks efterlevelse af fusionstilsagn. Konkurrencestyrelsen fandt ikke grundlag for at udsætte fristen for opfyldelsen af de tilsagn afgivet ved den tidligere fusion. Endvidere blev det indskærpet, at det ikke ville være i overenstemmelse med tilsagnsaftalen, såfremt Danske Bank ved frasalget af aktie- og stemmebeholdningen erhvervede en andel af aktiverne i PBS International Holding, som oversteg 25,9 pct. Aktieposten blev herefter frasolgt til Syd Bank. Den oprindelige fusion blev godkendt den 8. november 2000.

Mødedato

Svenn Dræbel mod Konkurrencerådet

Resumé

Sagen vedrørte aktindsigt i en sag om en aftale mellem Carlsberg Danmark A/S og Bent Brandt A/S. Svenn Dræbel havde anmodet om aktindsigt heri, idet denne er leverandør til bryggeriindustrien af såkaldte logo-glas, dvs. drikkeglas indkøbt fra glasproducenter, som påtrykkes mærket for en bestemt øl. Svenn Dræbel havde klager til Konkurrencestyrelsen over, at han var udsat for leveringsnægtelse vedrørende en særlig type 75 cl. ølglas fra en udenlandsk glasproducents side pga. en leveringsaftale indgået mellem denne og Carlsberg Danmark A/S. Derudover mente Svenn Dræbel at Carlsberg i sin aftale med Bent Brandt havde fastsat bindende videresalgspriser for Bent Brandts salg af logo-glas til restauranter og caféer mv. KFST havde afvist aktindsigt i sagerne, idet de ikke mente Svenn Dræbel kunne anses som part. Aftalen mellem Carlsberg og Bent Brandt vedrørte ikke klager som sådan, og klagers potentielle kundeforhold til Carlsberg var således alene som underleverandør af glas til Bent Brandt mhp. sidstnævntes videresalg i overensstemmelse med aftalen herom med Carlsberg. Derudover henviste KFST til at det forhold, at en person ved sin henvendelse til en forvaltningsmyndighed rent faktisk giver myndigheden anledning til at åbne en sag, medfører ikke i sig selv, at denne bliver part i sagen, jf. pkt. 53 og 55 i Justitsministeriets vejledning af 1986 om forvaltningsloven. Konkurrenceankenævnet stadfæstet afvisningen om aktindsigt. Det er uklart hvad der er sket med den underliggende sag.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist