Sorter

Mødedato

Klage over koordinerede priser på flyfragt

Resumé

En vareimportør klagede til Konkurrencestyrelsen over, at fragtpriserne for forsendelser fra for eksempel Hong Kong og Manila var ens uanset flyselskab, og at prisstigninger skete samtidig hos alle selskaber på en rute. Dette mente klager var et udtryk for, at flyselskaberne generelt lavede ulovlige priskarteller på fragtflyvning. Styrelsen meddelte klager, at hverken de danske myndigheder eller EU- myndighederne havde mulighed for at gribe ind over for fragtpriser, der var myndighedsgodkendte eller koordinerede, når det drejede sig om ruter mellem tredjelande og EU.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
KL gælder ikke
Mødedato

Konkurrenceklausul i aftale om virksomhedsoverdragelse begrænser ikke konkurrencen

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage over en konkurrenceklausul pålagt sælger i forbindelse med, at han overdrog sin virksomhed inden for engrossalg af lak og maling mv. Klausulen pålagde sælger, at undlade at beskæftige sig med handel med lak og maling i en periode på 5 år efter udløbet af den ansættelse på 5 år som direktør i det overtagne firma år, som blev aftalt, da virksomheden blev solgt. Styrelsen vurderede, at konkurrenceklausulen ikke havde sådanne mærkbare virkninger på konkurrencen på det danske marked for engrossalg af lak og malling, eller en del heraf, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Konkurrenceklausul på lejemål i Københavns lufthavn

Resumé

SAS Cargo Denmark A/S (SAS Cargo) og Novia Denmark A/S (Novia) henvendte sig til Konkurrencestyrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, for en konkurrenceklausul vedtaget i forbindelse med SAS Cargos overtagelse af Novias cargo handling-del. Parterne havde ikke anmeldt selve virksomhedsovertagelsen, da den faldt under omsætningsgrænserne i fusionsreglerne. Styrelsen meddelte parterne en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 - I

Resumé

På baggrund af en klage, fandt Konkurrencestyrelsen, at Trælasthandlerunionen i Danmark (TUN), som er en brancheorganisation for trælast- og tømmerhandlere i Danmark, havde overtrådt KL § 6, stk. 1, ved at betinge deltagelse af leverandører på messen "Byggeri 2002" (og tidligere arrangementer), af leverandørernes direkte salg til andre end trælast- og tømmerhandlere. TUN opsatte derfor en hindring for nye leverandører til nå deres slutbrugere, hvorfor det var konkurrenceforvridende. Da der er tale om en horisontal aftale mellem TUN's medlemmer blev den bedømt efter KL § 6, og ikke efter KL § 11. Samme resultat var nok fremkommet hvis sagen var bedømt efter KL § 11.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Påbud
Mødedato

BRFkredits formidlingsaftaler med mindre pengeinstitutter på privatkundeområdet II

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt af en aftale mellem BRFkredit a/s og Skandinaviska Enskilda Banken A/S om formidling af realkreditlån ikke var konkurrencebegrænsende. Aftalen vedrører bankens formidling af realkreditlån til BRFkredit på privatkundeområdet. Se også Rådsmødet den 27. november 2002

Mødedato

Forsikringsbranchens aftale om panthaverdeklarationer

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen F&P en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 angående en samarbejdsaftale om fælles panthaverdeklarationer. Aftalen vedrørte en række forsikringsselskabers anvendelse af standardblanketter og enslydende gebyrer i de situationer, hvor en kreditor m.v. (f.eks. et pengeinstitut eller et finansieringsselskab) havde underpant eller ejendomsforbehold i et motorkøretøj eller et løsøre. Styrelsen fandt ikket, at den anmeldte aftale om panthaverdeklarationer udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Fotografers adgang til udstedelse af pressekort

Resumé

Økonomi- og erhvervsministeren modtog den 9. maj 2002 en henvendelse vedrørende fotografers adgang til at få udstedt et pressekort gennem Pressefotografforbundet under Dansk Journalistfor-bund. Økonomi- og erhvervsministeren anmodede på den baggrund Konkurrencestyrelsen om at undersøge sagen nærmere. Det er Konkurrencestyrelsens umiddelbare vurdering, at Dansk Journa-listforbunds regler for udstedelse af pressekort til fotografer ikke er i strid med konkurrenceloven. Det fremgår af Rigspolitichefens kundgørelse II nr. 7 af 15. april 1998, at pressekort kan udstedes af Danske Dagblades Forening, Dansk Journalistforbund, Mediegruppen under Grafisk Forbund og Dansk Presse Medarbejder Forbund. Det er altså muligt at få tildelt et pressekort andre steder end igennem Dansk Journalistforbund. Det fremgår endvidere af kundgørelsen, at pressekortene kan udstedes til medlemmer, der har journalistisk eller pressefotografisk arbejde som hovedbeskæftigel-se, samt til personer, der har journalistik eller lignende som en væsentlig beskæftigelse, uden at der er tale om hovederhverv, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk reportage. Kravet til optagelse i Dansk Journalistforbund er, at man i de seneste 3 måneder i gennemsnit har haft en indtægt på 12.727 kr. inden for faget som pressefotograf. Det forhold, at alle ikke kan få udstedt et pressekort, udgør i sig selv ikke en konkurrencebegrænsning.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Introduktionsaftale for engangsemballage til øl og læskedrikke

Resumé

konkurrencestyrelsen fandt, at den frivillige aftale om introduktion om engangsemballage til øl og læskedrikke som Bryggeriforeingen, Danske Læskedrik Fabrikanter og De Samvirkeningende Købmænd havde anmeldt, var omfattet af KL § 6 og EF-art. 81 (nu 101), og at aftalen ikke kunne fritages efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen underrettede Kommissionen, der tilsluttede sig styrelsens vurdering.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Klage over Dansk Automobil Sports Union

Resumé

HL Kart Racing klagede ved brev af 11. april 2002 til Konkurrencestyrelsen over, at Dansk Automobil Sports Union (DASU) foreskrev et bestemt dækmærke, som skulle benyttes under løb og træning indenfor kartingsporten. DASU indgik den 19. februar 2002 efter en udbudsrunde en "Supply and Bonus Agreement" med Vega Spa og Racing Motor om levering af dæk til alle løbsklasser på nær Formel Yamaha. Aftalen løb frem til den 31. december 2004. En sådan aftale indebar en konkurrence om markedet, men samtidig en vis begrænsning af konkurrencen på markedet. Det var Konkurrencestyrelsens vurdering, at det af DASU iværksatte udbud levede op til rimelige krav til gennemsigtighed og objektivitet. Endvidere havde DASU overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at det efter 2002 reglementet var tilladt at anvende andre dæktyper under træning. Det lagdes endvidere til grund, at det var tilladt at anvende VEGA dæk "made in Italy" ved løb, som var leveret af andre end Racing Motor, således at en eventuel parallelimport ikke blev forhindret. Ud fra de foreliggende oplysninger fandt styrelsen ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at aftalen mellem DASU og Racing Motor var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.