Sorter

Mødedato

Københavns Kommunes Tolkeformidling

Resumé

På baggrund af en klage over Københavns Kommunes Tolkeformidling, som forestod al intern tolkning i kommunen samt det eneste bureau angivet på København Amts liste over støttede tolke til lægebehandling, fandt Konkurrencestyrelsen, at der var tale om mulig ulovlig statsstøtte og henvendte sig til Indenrigsministeriet for, at få svar på lovligheden af støtten. Inden svar fremkom, ændrede Københavns Kommune sin tolkeformidling, således at den kun ville blive brugt internt i kommunen. Da kommunen havde rettet ind efter styrelsens opfattelse, valgte styrelsen at lukke sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Klage over ulige konkurrence i Skærbæk Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over Skærbæk Kommunes støtte til Skærbæk Fritidcenter. Efter nærmere undersøgelser, viste det sig, at fritidscentret udlejede lokale til markedspris og hvor lokaler blev udlånt vedlagsfrit, var det som følge af offentlig regulering og derfor lovligt. Styrelsen lukkede herefter sagen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
sag lukket
Mødedato

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Resumé

Konkurrencerådet har fundet, at det ikke er i strid med konkurrencelovens regler om offentlig støtte, at Næstved Kommune gratis stiller et areal med bygninger til rådighed for Maglemølle Erhvervspark – mod at erhvervsparken betaler alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Erhvervsparken har til gengæld ret til at beholde lejeindtægterne ved udleje af kommunens bygninger. Maglemølle Erhvervspark er 100 pct. fondsejet og finansieret af private midler. Fonden har til formål at fremme Næstvedegnens erhvervsudvikling. Erhvervsparken udlejer erhvervslejemål i egne bygninger og i kommunens bygninger. Kommunens areal udgør kun en lille del af den samlede erhvervspark. Konkurrencestyrelsen har undersøgt, om ordningen forvred markedet for erhvervslejemål i og omkring Næstved. Det er ikke tilfældet, idet lejepriserne svarer til det generelle niveau i området. Af samme grund er der heller ikke tale om, at de virksomheder, der lejer sig ind i erhvervsparken, får en fordel i forhold til deres konkurrenter. Afgørelsen er den første, der vedrører erhvervsparker, og den kan derfor have principiel betydning for andre kommuner.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Klage over konkurrenceforvridende drift af solcenter i Varde Svømmehal

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt på baggrund af en vurdering fra Tilsynsrådet i Ribe Kommune, at der ikke var tale om ulovlig konkurrenceforvridende støtte, ved Varde Kommunes drift af et solcenter i tilknytning til Varde Svømmehal. Styrelsen foreslog dog, at regnskabet blev udskilt, således at solcenterets udgifter og indtægter blev gennemsigtigt overfor konkurrenterne.

Mødedato

Konkurrenceforvridende støtte efter folkeoplysningsloven

Resumé

På vegne af en privaterhvervsdrivende blev Konkurrencestyrelsen opfordret til at genbehandle en tidligere klage fra 1994, hvori det gøres gældende, at private danseskoler udsættes for konkurrenceforvridning som følge af kommunale tilskud. Statsministeren udtalte i den forbindelse, at kommunerne havde adgang til at give støtte til fritidsaktiviteter, hvorfor støtten var lovlig, men at kommunerne i deres afgørelser skulle overvejer de konkurrencemæssige konsekvenser. Styrelsen valgte derfor, at udsende en vejledning til kommunerne om deres pligter i henhold til folkeoplysningsloven til at være opmærks på de konkurrencemæssige konsekvenser af kommunal støtte til fritidsaktiviteter.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
KL § 2
Mødedato

HORESTAs klage over Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)

Resumé

Konkurrencerådet konstaterede, at Arbejdsmarkedets Feriefonds støtte var konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere af overnatningsfaciliteter, der drev virksomhed i konkurrence med de støttede aktiviteter. Da Beskæftigelsesministeriet har udtalt, at støtten til både kerne- og sideaktiviterne var lovlige i henhold til offentligregulering, valgte Konkurrencerådet at henstille til ministeren, at loven burde ændres således fonden ikke længere skulle kunne give feriecentre og vandrerhjem støtte til den løbende drift, specielt den løbende vedligeholdelse, og at støtten kun fremover alene skulle kunne gives til generelle ferie- og oplevelsesformål, herunder til infrastrukturprojekter. Rådet henstillede desuden til, at der ved uddeling af støtte, blev stillet krav til, at sideaktiviteter blev drevet på markedsøkonomiske vilkår, herunder særligt selvstændige regnskaber. I september 2002 kunne Konkurrencerådet notere, at Beskæftigelsesministeren havde meddelte rådet, at man havde taget Konkurrencerådets afgørelse til efterretning, og at ministeriet på baggrund af Konkurrencerådets konklusioner og anbefalinger iværksatte en revidering af vedtægterne for Arbejdsmarkedets Feriefond.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
Problem
Mødedato

Godkendelse af statens salg af statshavnene

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at overdragelsen af 10 statshavne til henholdsvis kommuner og aktieselskaber, var lovligt i henhold til offentlig regulering, da Folketingets finansudvalg havde godkendt de aktstykker hvori overdragelsen fremgik. Der var derfor ikke tale om konkurrenceforvridende statsstøtte.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11a
Udfald
KL § 2