Sorter

Mødedato

Joint venturet Nagel Liller A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Nagel Danmark A/S, Liller Trans A/S og KK Logistic A/S. Nagel Danmark A/S, Liller Trans A/S og KK Logistic A/S indgik den 2. december 2016 aftale om oprettelsen af et nyt joint venture med navnet Nagel Liller. Liller Trans og KK Logistic overfører deres respektive transportforretninger til joint venturet samtidig med, at Nagel Danmark overfører sin forretning med national godstransport til joint venturet. Nagel Danmark er et dansk aktieselskab, der ultimativt er ejet af Nagel Logistik-Holding GmbH & Co KG. Nagel Danmark udgør således en del af den tyske koncern Nagel-Group, der ligeledes er aktiv inden for transportsektoren. Liller Trans er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Odense. Liller Trans er via holdingselskabet SEMT Holding ApS ejet af Thomas Lindahl Christensen. Liller Trans er en transport- og speditionsvirksomhed, der tilbyder totalløsninger inden for national godstransport på vej i Danmark. KK Logistic er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Struer, der via holdingselskabet K.K. Transport Holding A/S er ejet af Peter Kristian Kristensen. KK Logistic er en transport- og speditionsvirksomhed, der tilbyder totalløsninger inden for national godstransport på vej i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Regel
Fusion
Mødedato

Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB

Resumé

Selskaberne Göteborg Energi Gothnet AB og TeliaSonera Sverige AB havde ifølge de svenske konkurrence myndigheder (KKV) "aftalt" at alene Göteborg Energi Gothnet bød på en opgave, mod at TeliaSonera blev underleverandør. I forbindelse hermed lagde KKV til grund at 1) TeliaSonera kunne have budt selvstændigt, uanset fraværet af aktuel kapacitet og 2) aftaler om fælles bud var formålsovertrædelser, og per see ulovlige. Den svenske Patent- och marknadsdomstol afviste at der forelå en forståelse om fællesbud. Det var korekt at medarbejdere fra TeliaSonera havde informeret Göteborg Energi Gothnet om intentionen om ikke at byde. Dette var dog sket efter at beslutningen var truffet, og uanset flere opfordringer hertil, aldrig officielt bekræftet. TeliaSonera havde alene brugt informationen som "bargening chip" i forhandlingerne med Göteborg Energi Gothnet om opgaven som underleverandør. Som følge heraf var det ikke afgørende at vurdere TeliaSonera Sverige AB reelle evne til at byde selvstændigt. Patent- och marknadsdomstolen fandt dog af andre grunde at kapaciteten ville have kunnet være fremskaffet, eventuelt ved udvidelser og tilleje. Efter at have afvist at der forelå nogen gensidig forståelse om fælles bud overvejede Patent- och marknadsdomstol om en intern og følesomme information, in casus beslutningen om ikke at byde, i sig selv kunne begrænse konkurrencen. Dette blev antaget, og implicit heri at udvekslingen af følsomme kommercielle oplysninger udgør en formålsovertrædelse. Sagen blev appeleret og KKV vurderinger underkendt i sin helhed, idet ingen dele af adfærden udgjorde en formålsovertrædelse.

Mødedato

fusion mellem forsyningskoncerner i 9 kommuner til én forsyningskoncern

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem forsyningskoncernerne i Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Transaktionen indebærer, at de nuværende kommunale forsyningskoncerner (Frederiksund Holding A/S, Forsyning Ballerup A/S, Egedal Forsyning A/S, Furesø Forsyning A/S og Nordvand Holding A/S) fusioneres til én fælles forsyningskoncern i ét holdingselskab. Ligeledes indskydes Allerød Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S i den fælles forsyningskoncerns holdingselskab. Derudover vil de eksisterende serviceselskaber (Frederikssund Forsyning A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Furesø Egedal Forsyning A/S, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og Nordvand A/S) samt den del af Hørsholm Vand ApS, der leverer serviceydelser, efterfølgende blive fusioneret til ét fælles serviceselskab. Det fælles serviceselskab vil sammen med de eksisterende forsyningsselskaber udgøre datterselskaber til det kommende fælles holdingselskab. Forsyningsselskaberne udfører hovedsageligt produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand til kommunernes borgere og virksomheder. Egedal Kommune (Egedal Vandforsyning A/S), Furesø Kommune (Fure-sø Spildevand A/S), Hørsholm Kommune (Hørsholm Vand ApS) og Ballerup Kommune (Måløv Rens A/S) producerer elektricitet, der anvendes internt eller i begrænset omfang sælges til det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Parterne oplyser, at fusionsparternes produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand er underlagt prisregulering, jf. bestemmelser i Vandsektorloven mv. Forsyningsselskabernes prissætning er pålagt at følge det såkaldte hvile i sig selv-princip. Dermed kan parterne ikke udføre en kommerciel prissætning mv. på markederne for vand og spildevand - hverken før eller efter fusionen. Egedal Kommune, Furesø Kommune, Hørsholm Kommune og Ballerup Kommune er aktive på det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. De fire kommuners samlede el-produktion udgør dog langt under 15 procent af det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Derfor er det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet ikke et berørt marked i nærværende fusion. Fusionen blev derfor godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Møbelgrossist får konkurrencebøde på 600.000 kroner

Resumé

Retten i Holstebro idømt Canett Furniture A/S en bøde på 600.000 kroner for i strid med konkurrencelovens at have dikteret bindende videresalgspriser. Nærmere bestemt havde selskabet i perioden 11. februar 2014 ‐ oktober 2014 stillet krav til en forhandler om at overholde de vejledende priser som mindstepriser på selskabets møbler. Selskabet var også tiltalt for at have forsøgt at hindre passivt salg til Norge og Tyskland ved at kræve at internetadgang fra disse lande skulle blokeres af forhandlerne. Det forhold blev Canett Furniture A/S dog frifundet for. I sin bødeudmåling tillægger retten det skærpende effekt at handlerne i det må tillægges en ledende medarbejder samt at der er sket systematisk forfølgende og sanktionering af overtrædelser. Som en formildende omstændighed noter retten at der kun var tale om enkeltstående overtrædelser samt at der skete frifindelse. Både i forhold til dele af tiltalen og den påstået periode. Sagen begyndte i 2014 da en forhandler henvendte sig til KFST og oplyste at Canett Furniture A/S havde stoppet leverancerne under henvisning til forhandlerens manglende efterlevelse af de vejledende priser.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol med Sæbe Compagniet ApS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Bunzl Holding Danmark A/S (”Bunzl Holding”) og Sæbe Compagniet ApS (”Sæbe Compagniet”). Ved transaktionen erhverver Bunzl Holding 100 pct. af anparterne og stemmerne i Sæbe Compagniet og opnår dermed enekontrol over Sæbe Compagniet. Bunzl Holding indgår i en større koncern (”Bunzl Gruppen”), som har aktiviteter i store dele af verden. Bunzl Gruppen tilbyder sine kunder onestop-shop ved at udbyde salg af forskelligt sammensatte varesortimenter. De varer, som indgår i Bunzl Gruppens varesortiment, indkøbes fra både producenter og andre grossister/distributører og omfatter bl.a.: rengøringsprodukter, hygiejneprodukter, fødevareemballager, sikkerhedsudstyr, borddækningsartikler, poser og sække mv. Bunzl Gruppen sælger sine varer til andre grossister/distributører, forhandlere og slutbrugere. Slutbrugerne udgøres af virksomheder, som ikke videresælger varerne som led i deres forretning, men derimod anvender dem i deres virksomhed. Sæbe Compagniet indkøber lignende varesortimenter fra producenter og andre grossister/distributører, men Sæbe Compagniet sælger kun til slutbrugere. Derudover tilbyder Sæbe Compagniet forskellige services og leveringer ned på timebasis. KFST noterede, at der, jf. anmeldelsen, var både horisontale overlap og vertikale forbindelser. Ingen af disse gav dog anledning til konkurrenceretlige bekymringer. Fusionen blev herefter godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Indskærpelse om ikke at indtaste priser/tilbud som konkurrenter kan se i et netværks fælles IT-system

Resumé

På baggrund af et tips om en indirekte priskoordinering mellem autoriserede værksteder på et marked for autoriserede reparatører af et bilmærke udstedte KFST en indskærpelse, men forfulgte ellers ikke sagen yderligere. Tippet omfattede at når en kunde indhentede et tilbud hos det ene værksted, så kunne dette værksted i netværkets fælles IT-system se, hvilket tilbud/pris, andre værksted, havde givet på samme opgave type. KFST indskærper derfor, at det til enhver tid skulle være op til det enkelte værksted alene at afgøre, hvilke tilbud/priser dette ville opkræve hos sine kunder, og at tilbud/priser ikke må være synlige for indbyrdes konkurrerende autoriserede værksteder gennem netværkets fælles IT system eller på anden vis. Fastlæggelse af, om der forelå en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, ville dog forudsætte nærmere undersøgelser af sagen, herunder undersøgelser for at kunne fastslå om adfærden har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. KFST valgte ikke at anvende disse ressourcer og lukkede sagen med en indskærpelse.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

State‑Owned Enterprises as Global Competitors

Resumé

An estimated 22% of the world’s largest firms are now effectively under state control, this is the highest percentage in decades. These firms are likely to remain a prominent feature of the global marketplace in the near future. The upsurge of state-owned enterprises (SOEs) as global competitors has given rise to concerns related to a level playing field. Some business competitors and observers claim that preferential treatment granted by governments to SOEs in return for public policy obligations carried out at home can give SOEs a competitive edge in their foreign expansion. The OECD has taken a multidisciplinary approach, looking at the issue from the competition, investment, corporate governance and trade policy perspectives. The report aims to sort fact from fiction, and develop a stronger understanding, based on empirical evidence, on how to address growing policy concerns with regard to SOE internationalisation. The report concludes that although there is no clear evidence of systematic abusive behaviour by SOE investors, frictions need to be addressed, in view of keeping the global economy open to trade and investment.

Myndighed
OECD
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Julius Nielsen & Søn - tiltalefrafald

Resumé

Entreprenørvirksomheden Julius Nielsen & Søn har fået tiltalefrafald for at have deltaget i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere betalt bøder for 31 millioner kroner i sagerne. Sagen var dog alene afsluttet i forhold til den strafferetlige forfølgelse, idet Julius Nielsen & Søn bl.a. måtte betale erstatning til en række af "ofrene" fx Gentofte Kommune jvf. dom af 4/11 fra Sø & Handelsretten.