Sorter

Mødedato

Kurt Birkemose mod Konkurrencerådet

Resumé

Kurt B. Petersen indbragte i sagen en af Konkurrencestyrelsen truffen afgørelse om afslag på aktindsigt. Ved skrivelse af 4. april 2000 meddelte Konkurrencestyrelsen afslag på aktindsigt, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1, idet Konkurrencestyrelsen ikke fandt, at Kurt B. Petersen kunne anses for værende part i sagen. Konkurrencestyrelsen henviste til, at det af § 11, stk. 1, jf. stk. 3, i lov om betalingskort, fremgik, at offentlighedsloven ikke fandt anvendelse. Skrivelsen indeholdte ikke en klagevejledning. Kurt rettede efterfølgende henvendelse til Folketingets Ombudsmand, der påpegede at han ikke kunne behandle klager der kunne indbringes for en højere forvaltningsmyndighed. Konkurrencestyrelsen fastholdte imidlertid, at Kurt ikke kunne anses som værende part i sagen, hvorfor aktindsigt ikke kunne opnås. Konkurrencestyrelsens afgørelse om ikke at give aktindsigt efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, kunne dog i medfør af forvaltningslovens § 16, stk. 4, indbringes for Konkurrenceankenævnet. Klager nedlagde efterfølgende påstand om aktindsigt overfor ankenævnet, der dog afvist dette ved kendelse af 20/4-2001.

Myndighed
Ankenævn
Regel
Aktindsigt
Udfald
afvist