Sorter

Mødedato

Godkendelse af Anbefaling om almindelige betingelser for lån og kreditter til privatpersoner (forbrugere)

Resumé

Styrelsen meddelte Finansrådet, at rådets vedtagelse "Anbefaling om almindelige betingelser for lån og kreditter til privatpersoner" ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Den omhandlende anbefaling vedrørte bl. a. renter og gebyrer, validering, opsigelse, misligholdelse og modregning.

Mødedato

Godkendelse af "Vilkår for pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom"

Resumé

Sagen vedrørte en godkendelse af "Vilkår for pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom". Styrelsenmeddelte Finansrådet, at rådets vedtagelse "Vilkår for pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom" ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Henstilling om kodeks for IT-virksomhed i home-banking-systemer

Resumé

Sagen vedrørte en henstilling om kodeks for en IT-virksomhed i home-banking-systemer. Styrelsen har efterfølgende i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt. meddelt Finansrådet en ikke-indgrebserklæring for en anmeldt henstilling til Finansrådets medlemskreds om at efterleve et kodeks for IT-virksomhed i home-banking-systemer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Ikke indgrebs erklæring til Dan-Chick Handels vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Dan-Chick Handel A/S, at selskabets vedtægter og aftaler ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke var grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Ikke indgrebs erklæring til Danish Poultry Export´s vedtægter

Resumé

Styrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt en ikke indgrebs erklæring til Danish Poultry Export ́s for foreningens vedtægter, idet vedtægterne ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var derfor ikke grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Ikke indgrebs erklæring til Swedane Fertilizer

Resumé

Styrelsen meddelte en aftale om oprettelse af Swedane Fertilizer A/S (SF) mellem Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) og Svenske Lantmännen Riksförbund (SLR) en ikke indgrebs erklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. Ved aftalen havde DLG og SLR i ligeligt ejerskab (50/50) etableret SF med det formål at foretage indkøb af gødning til parternes forbrug. I aftalen var indeholdt et forbud mod at indkøbe gødning udenom SF. Styrelsen fandt, at aftalen ikke umiddelbart begrænsede tredjemands handlefrihed, idet tredjemand var henholdsvis aftagere og andre indkøbsselskaber på det danske marked. SLR var efter styrelsens oplysninger hverken aktuel eller potentiel konkurrent på det danske marked, hvorfor aftalen ikke var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Markedsføringsaftale mellem CTC Glaslinjen og en række forsikringsselskaber meddelt ikke-indgrebserklæring

Resumé

Sagen vedrørte en markedsføringsaftale mellem CTC Glaslinjen og en række forsikringsselskaber. Formålet med aftalen var at gøre automobilforsikringsselskabernes kunder opmærksomme på, at rudereparation var et alternativ til udskiftning af autoglasruder. Styrelsen fandt, at aftalen kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, da aftalen ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Mødedato

National roamingaftale mellem SONOFON og Telia

Resumé

Sagen vedrørte en national roamingaftale mellem SONOFON og Telia. Styrelsen afgav den 7. december 2000 en udtalelse til Telestyrelsen i henhold til § 79, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, om hvorvidt der i en roamingaftale af 4. oktober 2000 mellem på den ene side Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S og på den anden side Telia, indgik vilkår, der udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven. Rådet meddelte Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 for den anmeldte roamingaftale ikke kunne imødekommes, idet roamingaftalen indeholdt konkurrencebegrænsende vilkår omfattet af lovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem