Sorter

Mødedato

Aftale mellem Danica Forsikring og Johan Dahl Automobiler

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9 en erklæring om ikke-indgreb til en samarbejdsaftale mellem Danica Forsikring og Johan Dahl Automobiler A/S, der fastlagde vilkår og priser for reparation af for-sikringsskader på biler mellem parterne. Ved meddelelsen af erklæring om ikke-indgreb til den foreliggende samarbejdsaftale mellem Da-nica Forsikring og Johan Dahl Automobiler blev der lagt vægt på, at aftalen måtte anses for en normal kommerciel samhandelsaftale uden konkurrencebegrænsende elementer. Konkurrencestyrelsen lagde særlig vægt på, at samar-bejdsaftalen ikke indeholdte bestemmelser om eksklusivitet, og at samarbejdsaftalen kunne opsiges med 1 måneds varsel.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen ikke kunne gives hverken en ikke indgrebserklæring efter KL § 9, eller en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, da aftalen indeholdte en bestemmelse hvorefter priser på tildkudsberettiget medicin skulle nedsættes såfremt tilskuddet til den enkelte virksomheds produkter skulle stige. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at den af parterne givne effektivisering der ville ske var kortsigtet og på længere sigt ville der ikke ske effektivisering. Derudover blev der lagt vægt på, at det ikke ville komme forbrugerne til gode, da nye produkter ikke ville blive lanceret på grund af prisloftet. Konkurrencerådet meddelte dog ikke påbud om ophævelse af aftalen da den snart ville udløbe. Endvidere havde EU-Kommissionen tidligere vurderet aftalen som inden for rammerne af tidligere EU-praksis for aftaler på lægemiddelområdet.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Aftaler i forsikringsbranchen ikke i strid med konkurrenceloven

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at et forsikringsselskabs aftaler med en række private virk-somheder og grundejerforeninger samt en motorcykelklub ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor en ikke-indgrebserklæring. Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at aftalerne var frivillige for medlem-merne, og at virksomhederne ikke var afskåret fra at indgå lignende aftaler med andre forsikringsselskaber.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Aftaler mellem Telia Stofa A/S og 6 antenneforeninger

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at 6 aftaler mellem Telia Stofa A/S og 6 antenneforeninger indeholdte konkurrencebegrænsende elementer, og dermed omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor kunne de ikke gives ikke-indgrebserklæringer efter KL § 9. Aftalerne kunne opdeles i 2 typer aftalemodeller, A og B. Rådet fandt, at aftale model B ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet aftaletypen indeholdte en henholdvis 8 års og 20 års uopsigelighed samt et efterfølgende opsigelsesvarsel på 5 år, hvilket rakte længere end nødvendigt og desuden hindrede konkurrencen på markedet. Rådet fandt at aftalemodel A kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, med undtagelse af bestemmelsn hvorefter antenneforeningen ved aftalens ophør skulle godtgøre Telia Stofa værdien af de introducerede nye tjenster. Konkurrencerådet meddelte derfor Telia Stofa at ophæve model B-aftalerne og bestemmelsen i model A-aftalen som ikke kunne gives fritagelse. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling. Sagen vedrørte hovedsageligt, hvorvidt Telia Stofas aftaler med 6 antenneforeninger var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Mødedato

Anmeldelse af aftale om skorstensfejning i Roskilde Kommune

Resumé

Konkurrencerådet fandt ikke, at der kunne gives en ikke-indgrebserklæring fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 9, for to aftaler mellem Roskilde Kommune og to skorstensfejemester, idet aftalen indeholdte bestemmelser der var omfattet af KL § 6, stk. 1. Rådet fandt heller ikke anledning til, at give de to aftale individuelle fritagelser efter KL § 8, stk. 1, da aftalerne indeholdte en geografisk markedsopdeling med en tilknyttet eksklusivret, hvorved udbydere af skortstensfejrning i det pågældende område var afskåret fra at tilbyde skorstensfejning til kommunens borgere mv.. Rådet fandt at dette ikke bidrog til at styrke effiktiviteten, hvorfor betingelserne i KL § 8, stk. 1, nr. 1 og 2 ikke var opfyldt. Konkurrencerådet meddelte Roskilde Kommune påbud om at ophæve aftalerne. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 15. december 1999. Konkurrenceankenævnet fandt ikke, at den udarbejdede standardaftale om skorstensfejning og de hermed forbundne vejledende gebyrer angik en aftaletype, som var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, idet forpligtelserne fulgte af lovgivningen.

Mødedato

ELBODANs kædesamarbejde

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en kædesamarbejdsaftale mellem en række konceptforeninger i handelsselskabet Elbodan a.m.ba. Ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet aftalen indeholdte bestemmelser som var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Herudover fandt styrelsen, at visse bestemmelser i aftalen ikke opfyldte betingelserne for individuel fritagelse efte KL § 8, stk. 1. Bestemmerlserne omhandlede optagelse og overdragelse, hvor optagelse eller overdragelse forudsatte at der var en omsætning højere end den 1/3 af Elbodans eksisterende andelshavere, udsættelse af betaling af reservefond på henholdsvis 5 og 7 år, eneforhandlindsvarer og fælles boykot af leverandører. Konkurrencerådet meddelte Elbodan og konceptforeningerne, at der ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, for de ovenstående bestemmelser som derfor skulle ophæves. Afgørelsen henviser til, at boykot er en hardcore begrænsning og endvidere at Elbodan ikke indtager en dominerende stilling på markedet. Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets påbud af 15. december 1999. Konkurrenceankenævnet fandt ikke, at vedtægtsbestemmelsen havde sådanne mærkbare virkninger på markedet, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8
Mødedato

Forpagtningsaftale mellem Århus Kommune og Århus Skøjtehal

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en anmeldt forpagtningsaftale mellem Aarhus Kommune og Gyda Larsen om forpagtning af cafeteria/restaurationslokaler i den kommunalt ejede skøjtehal, Aarhus Skøjtehal, ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen meddelte på den baggrund en ikke-indgrebserklæring.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Klage over leveringsafbrydelse afvist

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind i anledning af en klage fra en møbelhandler over, at han ikke længere kunne få leveret senge/madrasser fra DUX industrier AB og visse Bruno Mathsson stole. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at leveringsafbrydelserne indebar nogen overtrædelse af konkurrencelovens for-budsbestemmelser i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at DUX ind-tog dominerende stilling på markedet, ligesom styrelsen fandt, at der fandtes en række substitutter til Bruno Mathsson stolen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
intet problem
Mødedato

Nykredits aftaler med pengeinstitutter

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Nykredit, at selskabets aftaler med en række pengeinstitutter om henholdsvis formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån formidlet til Nykredit ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at aftalerne ikke indeholdte bestemmelser om mestbegunstigelse, eksklusivitet eller andre eventuelle konkurrencebegrænsende elementer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Oliebranchens forsikringsordning

Resumé

På baggrund af et lovkrav om forsikring af for ejere af olietanke med et rumindhold på under 6000 l, anmeldte Oliebranchens Fællesrepræsentation sammen med Topdanmark en samarbejdsaftale vedrørende forsikring til Konkurrencestyrelsen med anmoding om en ikke-indgrebserklæring eller subsidiært en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at da aftalen indeholdte konkurrencebegrænsende bestemmelser, ville der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring. Derimod opfyldte aftalen betingelserne for individuel fritagelse, da samarbejdet var en forudsætning for oprettelsen af et nyt marked. Konkurrencerådet meddelte parterne, at der var givet fritagelse, men ikke længere end det ville skønnes nødvendigt for at få det nye marked til at fungere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8