Sorter

Mødedato

Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV I

Resumé

I sagen var der indgået en aftale mellem en sammenslutning af radio- og tv-stationer og rettighshaverne om de førstes viderespredning af radio op tv-programmer via kabel-tv. Konkurrencerådet fandt, at aftalerne indskrænet radiostationernes selvstændige håndtering af rettigheder, og derfor var uforenlig med konkurrencelovens § 6. Aftalen kunne dog fritages efter konkurrencelovens § 8 ved at lettede deklareringen af rettigheder når den enkelte radio-og-tv station ikke skulle forhandle direkte med de over 7.000 danske kabel-tv-anlæg. Senere blev det afklaret at forpligtelserne hvilede på ophavsretsloven, hvorfor konkurrenelovens ikke fandt anvendelse. Se også rådets afgørelse 17.december 2003.

Mødedato

Aftale mellem Danica Forsikring og Johan Dahl Automobiler

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9 en erklæring om ikke-indgreb til en samarbejdsaftale mellem Danica Forsikring og Johan Dahl Automobiler A/S, der fastlagde vilkår og priser for reparation af for-sikringsskader på biler mellem parterne. Ved meddelelsen af erklæring om ikke-indgreb til den foreliggende samarbejdsaftale mellem Da-nica Forsikring og Johan Dahl Automobiler blev der lagt vægt på, at aftalen måtte anses for en normal kommerciel samhandelsaftale uden konkurrencebegrænsende elementer. Konkurrencestyrelsen lagde særlig vægt på, at samar-bejdsaftalen ikke indeholdte bestemmelser om eksklusivitet, og at samarbejdsaftalen kunne opsiges med 1 måneds varsel.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Aftaler i forsikringsbranchen ikke i strid med konkurrenceloven

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at et forsikringsselskabs aftaler med en række private virk-somheder og grundejerforeninger samt en motorcykelklub ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor en ikke-indgrebserklæring. Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at aftalerne var frivillige for medlem-merne, og at virksomhederne ikke var afskåret fra at indgå lignende aftaler med andre forsikringsselskaber.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Direktørkontrakter er ikke omfattet af forbudet i § 6

Resumé

Et distriktsblad havde kontaktet KFST mhp. at afdække om fire direktørkontrakter kunne konflikte med konkurrenceloven. Direktørkontrakterne indeholdt en konkurrenceklausul, hvorefter de pågældende direktører forpligtede sig til ikke på noget tidspunkt at påbegynde konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i sådanne virksomheder i bladets udgivelsesområde. Kontrakterne indeholdt imidlertid også bestemmelser om, at de pågældende direktører kunne opsige deres kontrakt med fra 6 til 12 måneders varsel til fratrædelse ved udgangen af en måned. Kontrakternes konkurrenceklausuler var således et led i ansættelsesforholdet og kunne ikke gøres gældende efter dets ophør. KFST meddelte, at bestemmelserne vedrørte løn- og arbejdsforhold og derfor ikke var omfattet af konkurrencelovens, jf. konkurrencelovens § 3. Det fremgår ikke af afgørelsen, men må indfortolkes heri, at klausulerne må skulle være knyttet til ansættelsesforholdet, og derfor alene er omfattet af konkurrencelovens § 3 sålænge direktøren er ansat. Efter fratrædelse må de kunne vurderes jf. konkurrencelovens § 6, og være omfattet heraf, såfremt de konkret anses for konkurrencebegrænsende.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 3
Udfald
KL gælder ikke
Mødedato

Forpagtningsaftale mellem Århus Kommune og Århus Skøjtehal

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en anmeldt forpagtningsaftale mellem Aarhus Kommune og Gyda Larsen om forpagtning af cafeteria/restaurationslokaler i den kommunalt ejede skøjtehal, Aarhus Skøjtehal, ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen meddelte på den baggrund en ikke-indgrebserklæring.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Klage over leveringsafbrydelse afvist

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind i anledning af en klage fra en møbelhandler over, at han ikke længere kunne få leveret senge/madrasser fra DUX industrier AB og visse Bruno Mathsson stole. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at leveringsafbrydelserne indebar nogen overtrædelse af konkurrencelovens for-budsbestemmelser i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at DUX ind-tog dominerende stilling på markedet, ligesom styrelsen fandt, at der fandtes en række substitutter til Bruno Mathsson stolen.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
intet problem
Mødedato

Nykredits aftaler med pengeinstitutter

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Nykredit, at selskabets aftaler med en række pengeinstitutter om henholdsvis formidling af realkreditlån og garantistillelse for realkreditlån formidlet til Nykredit ikke falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at aftalerne ikke indeholdte bestemmelser om mestbegunstigelse, eksklusivitet eller andre eventuelle konkurrencebegrænsende elementer.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Oliebranchens forsikringsordning

Resumé

På baggrund af et lovkrav om forsikring af for ejere af olietanke med et rumindhold på under 6000 l, anmeldte Oliebranchens Fællesrepræsentation sammen med Topdanmark en samarbejdsaftale vedrørende forsikring til Konkurrencestyrelsen med anmoding om en ikke-indgrebserklæring eller subsidiært en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen fandt, at da aftalen indeholdte konkurrencebegrænsende bestemmelser, ville der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring. Derimod opfyldte aftalen betingelserne for individuel fritagelse, da samarbejdet var en forudsætning for oprettelsen af et nyt marked. Konkurrencerådet meddelte parterne, at der var givet fritagelse, men ikke længere end det ville skønnes nødvendigt for at få det nye marked til at fungere.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
fritagelse jf. § 8
Mødedato

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Resumé

Konkurrencerådet fandt på baggrund af anmeldese, at en standaftale om skorstensfejning samt en aftale om vejledende gebyrer for skorstenfejearbejde mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og de kunne derfor ikke gives ikke-indgrebserklæringer efter KL § 9. Standardaftalen indeholdte bestemmelser om tidsubestemt tildeling af bestemte geografiske områder, hvilket ville bevirke en geografisk opdeling af markedet. Desuden fandt rådet, at de vejledende gebyrer kunne medføre en uniformering af prisdannelsen og dermed hæmme prisdannelsen. Konkurrencerådet fandt ikke, at de to aftale kunne gives individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, da betingelserne herfor ikke var opfyldt. Konkurrencerådet meddelte derfor et påbud til parterne om, at ophæve vilkåret om tidsubestemt tildeling af bestemte geografiske områder samt de vejledende gebyrer, bortset fra de lovfastsatte grundgebyrer for kontrolmåling af mindre oilefyr. Ophævet af ankenævnet ved kendelse af 16/1-2001, idet ankenævnet ikke mente den indgået aftaletype var omfattet af konkurrencelovens § 6. Standardaftalen vedrørte en ydelse, der ikke blev reguleret ved konkurrenceloven.

Mødedato

Vedtægterne for 16 grovvareforeninger er omfattet af konkurrencelovens § 5

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at vedtægterne for 16 grovvareforeninger var omfattet af konkur-rencelovens § 5 (undtagelse af aftaler, vedta-gelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern). Som følge heraf konfliktet den ikke med konkurrencelovens § 6. I forhold til konkurrencelovens § 11 lagde styrelsen vægt på at ingen af selskaberne havde en markedsandel på over 5 %, hvorfor ingen af dem kunne antages at være dominerende.

Myndighed
Rådet
Regel
kl §§ 6/11
Udfald
intet problem