Sorter

Mødedato

Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB

Resumé

Selskaberne Göteborg Energi Gothnet AB og TeliaSonera Sverige AB havde ifølge de svenske konkurrence myndigheder (KKV) "aftalt" at alene Göteborg Energi Gothnet bød på en opgave, mod at TeliaSonera blev underleverandør. I forbindelse hermed lagde KKV til grund at 1) TeliaSonera kunne have budt selvstændigt, uanset fraværet af aktuel kapacitet og 2) aftaler om fælles bud var formålsovertrædelser, og per see ulovlige. Den svenske Patent- och marknadsdomstol afviste at der forelå en forståelse om fællesbud. Det var korekt at medarbejdere fra TeliaSonera havde informeret Göteborg Energi Gothnet om intentionen om ikke at byde. Dette var dog sket efter at beslutningen var truffet, og uanset flere opfordringer hertil, aldrig officielt bekræftet. TeliaSonera havde alene brugt informationen som "bargening chip" i forhandlingerne med Göteborg Energi Gothnet om opgaven som underleverandør. Som følge heraf var det ikke afgørende at vurdere TeliaSonera Sverige AB reelle evne til at byde selvstændigt. Patent- och marknadsdomstolen fandt dog af andre grunde at kapaciteten ville have kunnet være fremskaffet, eventuelt ved udvidelser og tilleje. Efter at have afvist at der forelå nogen gensidig forståelse om fælles bud overvejede Patent- och marknadsdomstol om en intern og følesomme information, in casus beslutningen om ikke at byde, i sig selv kunne begrænse konkurrencen. Dette blev antaget, og implicit heri at udvekslingen af følsomme kommercielle oplysninger udgør en formålsovertrædelse. Sagen blev appeleret og KKV vurderinger underkendt i sin helhed, idet ingen dele af adfærden udgjorde en formålsovertrædelse.

Mødedato

Møbelgrossist får konkurrencebøde på 600.000 kroner

Resumé

Retten i Holstebro idømt Canett Furniture A/S en bøde på 600.000 kroner for i strid med konkurrencelovens at have dikteret bindende videresalgspriser. Nærmere bestemt havde selskabet i perioden 11. februar 2014 ‐ oktober 2014 stillet krav til en forhandler om at overholde de vejledende priser som mindstepriser på selskabets møbler. Selskabet var også tiltalt for at have forsøgt at hindre passivt salg til Norge og Tyskland ved at kræve at internetadgang fra disse lande skulle blokeres af forhandlerne. Det forhold blev Canett Furniture A/S dog frifundet for. I sin bødeudmåling tillægger retten det skærpende effekt at handlerne i det må tillægges en ledende medarbejder samt at der er sket systematisk forfølgende og sanktionering af overtrædelser. Som en formildende omstændighed noter retten at der kun var tale om enkeltstående overtrædelser samt at der skete frifindelse. Både i forhold til dele af tiltalen og den påstået periode. Sagen begyndte i 2014 da en forhandler henvendte sig til KFST og oplyste at Canett Furniture A/S havde stoppet leverancerne under henvisning til forhandlerens manglende efterlevelse af de vejledende priser.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Indskærpelse om ikke at indtaste priser/tilbud som konkurrenter kan se i et netværks fælles IT-system

Resumé

På baggrund af et tips om en indirekte priskoordinering mellem autoriserede værksteder på et marked for autoriserede reparatører af et bilmærke udstedte KFST en indskærpelse, men forfulgte ellers ikke sagen yderligere. Tippet omfattede at når en kunde indhentede et tilbud hos det ene værksted, så kunne dette værksted i netværkets fælles IT-system se, hvilket tilbud/pris, andre værksted, havde givet på samme opgave type. KFST indskærper derfor, at det til enhver tid skulle være op til det enkelte værksted alene at afgøre, hvilke tilbud/priser dette ville opkræve hos sine kunder, og at tilbud/priser ikke må være synlige for indbyrdes konkurrerende autoriserede værksteder gennem netværkets fælles IT system eller på anden vis. Fastlæggelse af, om der forelå en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, ville dog forudsætte nærmere undersøgelser af sagen, herunder undersøgelser for at kunne fastslå om adfærden har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. KFST valgte ikke at anvende disse ressourcer og lukkede sagen med en indskærpelse.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Julius Nielsen & Søn - tiltalefrafald

Resumé

Entreprenørvirksomheden Julius Nielsen & Søn har fået tiltalefrafald for at have deltaget i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller. Dermed er sagskomplekset afsluttet. I alt har 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere betalt bøder for 31 millioner kroner i sagerne. Sagen var dog alene afsluttet i forhold til den strafferetlige forfølgelse, idet Julius Nielsen & Søn bl.a. måtte betale erstatning til en række af "ofrene" fx Gentofte Kommune jvf. dom af 4/11 fra Sø & Handelsretten.

Mødedato

Oversigt over byggekartellet

Resumé

Oversigt over virksomheder i det store byggekartel samt entrepriserne hvor de havde koordineret priser. I alt har 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere betalt bøder for 31 millioner kroner i sagerne.

Mødedato

Koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr

Resumé

Sagen drejer sig om, at en række konkurrerende udbydere af service på naturgasfyr (HMN Naturgas I/S, Gastech-Energi A/S ) og Kiertner ApS sammen med brancheforeningen DEBRA –Energibranchen har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af serviceudbydernes abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere. Sagen blev indledt på baggrund af en klage over en formodet ulovlig prisaftale mellem HMN og virksomhedens servicepartnere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i maj 2015 kontrolundersøgelse hos sagens parter. Sagens materiale viser, at HMN, DEBRA, Gastech og Kiertner, i efteråret 2013/foråret 2014, forhandlede om indholdet af en ny standardunderleverandørkontrakt til reguleringen af det vertikale forhold mellem HMN og den enkelte servicepartner. Parterne forhandlede blandt andet. om en ny afregningsmodel for HMN’s betaling af servicepartnerne. DEBRA, Gastech og Kiertner forhandlede på vegne af HMN’s servicepartnere i hovedstadsområdet. Forhandlingerne berører dog også HMN’s servicepartnere i Nord- og Midtjylland, da HMN anvender den samme underleverandørkontrakt herunder den samme afregningsmodel for alle sine servicepartnere. Det er styrelsens vurdering, at HMN, DEBRA, Gastech og Kiertner, i strid med forbuddet i konkurrencelovens § 6, har indgået en aftale og/eller samordnet praksis om koordinering af abonnementspriser for service på naturgasfyr til slutbrugere. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 13 juli 2017. Opretholdt af Sø & Handelsretten den 12/6-2019 og Østre Landsret 12/3-2021.

Mødedato

Opel Danmark betaler 8,25 kroner millioner i bøde

Resumé

Opel Danmark A/S vedtog en bøde på 8,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde instrueret sine forhandlere i at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste priser i medio 2010 til februar 2014. Ved fastsættelsen af bødens størrelse var der lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed, herunder at overtrædelsen pågik efter t. marts 2013, samt på virksomhedens omsætning. Omvendt blev det anset som formildende at Opel Danmark selv henvendte sig til myndighederne og fremlagde oplysninger om overtrædelsen. Oplysninger, som myndighederne ikke kendte på tidspunktet og som satte disse istand til at identificere en overtrædelse. Endvidere fremlagde Opel dokumentationen for, at virksomheden havde implementeret et omfattende complianceprogram.

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
Bøde
Mødedato

Gentofte Kommune vs. N.H Hansen & Søn

Resumé

Sagen drejede sig overordnet om hvorvidt Gentofte Kommune kunne opnå erstatning for påstået overpris betalt i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. Sagsøgte (N.H. Hansen & Søn) havde vedtaget bødeforlæg for at have overtrådt konkurrencereglerne ved begge entrepriser, men mente ikke at være erstatningspligtig herfor. I forhold til Skovshoved entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at man ikke vundet denne, og som følge heraf heller ikke påført Gentofte Kommune nogen overpris. Gentofte Kommune ønskede dog erstatning for omkostningerne ved at genudbyde opgaven. I forhold til Dyssegårdsskolen entreprisen henviste N.H. Hansen & Søn til at vedtagelsen af et bødeforlæg ikke var det samme som at anerkende "skyld" og ertatningsansvar, hvilket man afviste. Sø & Handelsretten fandt, at der havde fundet priskoordinering sted i forbindelse med udbud af to kommunale byggeprojekter i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 jf. stk. 3 samt markedsføringslovens § 1. Der fandtes dog alene at være ført tilstrækkeligt bevis for det opgjorte tab vedr. det ene udbud (Dyssegårdskolen), og der blev tilkendt erstatning herfor på DKK 248.900. Sagen var en udløber af "Det Store Byggekartel" og tager ikke stilling til N.H. Hansen & Søn synspunkt om at man kan vedtagelsen af et bødeforlæg ikke er det samme som at man anerkender at have overtrådt konkurrencereglerne og pådraget sig et ansvar. N.H. Hansen & Søn havde i øvrigt opnået tiltalefrafald for sin deltagelse i "Det Store Byggekartel" og illustrerer delvis kobling mellem tiltalefrald og ertsatning. Sagen er gengivet i UfR 2017.710S

Myndighed
Dom
Regel
kl § 6
Udfald
erstatning
Mødedato

Horestas videnbank

Resumé

Brancheforening for hotel- og restaurationsbranchen (Horesta) anmeldte til KFST en påtænkt modernisering af deres Videnbank mhp. enten en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Horestas Videnbank er et system til indsamling, bearbejdning og videreformidling af data til brug for markedsanalyser og benchmarking inden for hotelbranchen. Horestas hidtidige Videnbank blev etableret i 1999, hvor Horesta i konkurrence med flere konsulenthuse og revisionsfirmaer vandt et udbud fra Wonderful Copenhagen. Formålet med databanken var (og er) at indsamle oplysninger fra hotellerne mhp. at vurdere effekten af iværksatte turismefremstød. Hotellerne, der indberetter, data kan udover generelle analyser og rapporter tilkøbe mere målrettede benchmarkrapporter med gennemsnitstal for minimum fem udvalgte konkurrenter, de kan sammenligne sig med. Rapporterne består af aggregerede tal, der ikke giver hotellerne indsigt i de enkelte konkurrenters preformance, men alene grundlag for de kan benchmarke egen preformance. Moderniseringen omfattede automatiseringen af en række elementer samt lette udtræk. Horestas Videnbank drives i konkurrence med andre kommercielle benchmarkingvirksomheder, og i en række EU lande har konkurrencemyndighederne gennemført forskellige evalueringer og "godkendelser" af diverse databaser. KFST afgrænset to overordnet marker, omfattende markedet for a) produktion og salg af benchmarkingrapporter samt generelle markedsanalyser og ad hoc rapporter vedrørende hoteller (hotelbenchmarking) og b) salg af overnatningsfaciliteter (hotelmarked). Derudover fandt KFST at databasen ikke havde en mærkbar påvirkning af handelen mellem medlemsstater, hvorfor EU reglerne ikke fandt anvendelse. Mere afgørende åbnede dette for at KFST kunne behandle sagen efter konkurrencelovens §§ 6-9. På baggrund af en analyse af databasen forskellige elementer fandt KFST, at databasen ikke syntes at begrænse konkurrencen. Som følge heraf var den ikke omfattet af konkurrencelovens § 6, og Horestas primære anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter § 9 kunne derfor imødekommes.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem