Sorter

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Indskærpelse om ikke at indtaste priser/tilbud som konkurrenter kan se i et netværks fælles IT-system

Resumé

På baggrund af et tips om en indirekte priskoordinering mellem autoriserede værksteder på et marked for autoriserede reparatører af et bilmærke udstedte KFST en indskærpelse, men forfulgte ellers ikke sagen yderligere. Tippet omfattede at når en kunde indhentede et tilbud hos det ene værksted, så kunne dette værksted i netværkets fælles IT-system se, hvilket tilbud/pris, andre værksted, havde givet på samme opgave type. KFST indskærper derfor, at det til enhver tid skulle være op til det enkelte værksted alene at afgøre, hvilke tilbud/priser dette ville opkræve hos sine kunder, og at tilbud/priser ikke må være synlige for indbyrdes konkurrerende autoriserede værksteder gennem netværkets fælles IT system eller på anden vis. Fastlæggelse af, om der forelå en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, ville dog forudsætte nærmere undersøgelser af sagen, herunder undersøgelser for at kunne fastslå om adfærden har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. KFST valgte ikke at anvende disse ressourcer og lukkede sagen med en indskærpelse.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Problem
Mødedato

Oversigt over byggekartellet

Resumé

Oversigt over virksomheder i det store byggekartel samt entrepriserne hvor de havde koordineret priser. I alt har 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere betalt bøder for 31 millioner kroner i sagerne.

Mødedato

Indskærpelse om ikke at anvende faste eller vejledende priser

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en klage over en eventuel konkurrencebegrænsning inden for en frivillig kæde på et marked for tjenesteydelser inden for byggeri. KFST indhentede i den forbindelse visse indledende oplysninger fra kædeselskabet om blandt andet kædens fælles faktureringssystem. Mens KFST ikke fandt det relevant at åbne en egentlig sag fandt KFST det relevant at indskærpe overfor kæden at det til enhver tid skal være op til det enkelte kædemedlem alene at afgøre, hvilke priser denne vil opkræve hos sine kunder for de i sagen omhandlede bestillinger, og at der ikke fra kædeselskabets side må fastsættes priser, rabatter eller prisniveau for disse bestillinger. En indskærpelse er ikke en afgørelse og kan ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Vejledning
Mødedato

Tre analyser med fakta om konkurrencen i byggeriet

Resumé

Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen har fået udarbejdet tre analyser med fokus på områder, der kan have betydning for konkurrencen i bygge‐ og anlægssektoren. De tre analyser er: a) Priskuranter i bygge‐ og anlægssektoren ‐ udarbejdet af Incenĕve ‐ viser, at priskuranter (mindsteløn for akkordarbejder) kan hæmme anvendelsen af nye arbejdsmetoder og materialer, og svække konkurrencen på pris. Det kan svække produktiviteten i sektoren. b) Frivillige mærkningsordninger i dansk byggeri ‐ udarbejdet af Cowi – viser, at frivillige mærkningsordninger kan fordyre byggeriet og begrænse konkurrencen. En frivillig mærkningsordning er et mærke, som producenten har skabt og brugt i den pågældende branche uden indblanding fra det offentlige. c) Poteniale for direkte samhandel i byggesektoren – udarbejdet af Cowi ‐viser, at det er billigere at handle direkte med producenter og leverandører af byggematerialer, men også at der kan være andre fordele ved at handle gennem en grossist.

Mødedato

23 virksomheder har accepteret eller er blevet idømt bøder i ”Det store byggekartel”

Resumé

23 virksomheder har betalt bøder for sammenlagt 30,1 millioner kroner i sagen om "Det store byggekartel". Navne og bødestørrelser fremgår af pressemeddelelsen.

Mødedato

Internationale betalingskort vinder frem

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeren skal hvert andet år afgive en rapport om forholdende på betalingskortmarkedet til Folketinget. KFST fungerer som sekretariat for ministeren i forbindelse hermed og 2016 rapporten er den sjette i rækken heraf siden 2005. I følge rapporten får danskerne flere og flere betalingskort. I 2015 var danskerne således i besiddelse af mere end 11 mio. betalingskort. Det er fortsat Dankortet og Visa/Dankortet, der er de mest udbredte betalingskort i Danmark. I 2015 var der således 5,8 mio. Dankort og Visa/Dankort i omløb. Siden 2010 er antallet af Dankort og Visa/Dankort vokset med over 30 pct. Udover en række forhold om svindel med kreditkort og butikkernes adgang til at overvælte gebyr frehæver rapporten også KFST løbende åligt til undersøge omkostningerne ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel. Den seneste undersøgelse heraf viste, at de samlede omkostninger ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel er faldet med ca. 20 pct. fra 2012 til 2014. Det er således blevet væsentligt billigere at indløse en dankorttransaktion i den fysiske handel. Endelig nævner rapport kort de nye EU regler, som var på vej på tidspunktet for dens udsendelse.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Konkurrencesager i tal 2015

Resumé

KFST har offentliggjort en kort pressemeddelelse, der kort sammenfatter elementer i håndhævelsen 2015. Bl.a. påpeges det at KFST behandlede 41 fusionssager i 2015, hvoraf to forudsatte tilsagn. Derudover traf Konkurrencerådet seks afgørelser i 2015, hvoraf der blev udstedt påbud eller accepterede tilsagn i fire af dem. Afgørelserne drejede sig blandt andet om forholdene for speciallæger, konsortier og kædesamarbejder. Derudover nævnes det at KFST i 2015 gennemførte en række kontrolundersøgelser som led i efterforskningen af syv sagskomplekser samt oversendte fem sager til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafforfølgning. Samlet modtog 13 virksomheder og syv personer bøder for godt otte millioner kroner i 15 konkurrencesager. De fleste bøder blev givet i forbindelse med sagen om de storkøbenhavnske byggekarteller, der ikke var endeligt afsluttet i 2015. I et notat (9 sider) gennemgås navnlig straffesagerne nærmere.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Competition in the waste management sector - preparing for a circular economy

Resumé

Competition policy and waste management is an issue that has seen increased interest in the last five to ten years. There have been quite a few cases concerning different competition problems in waste management in the Nordic countries over the last few years. The OECD, the European Commission and the Nordic competition authorities have also written reports on the green economy and competition in waste management. This increased interest is, in part, driven by changes in the way people perceive waste. Waste is in many cases no longer only considered a nuisance, but also a valuable material that needs to be reused, recycled or recovered in some other way. In September 2014, a waste management workshop was held in Copenhagen at the annual meeting of the Nordic competition authorities. At the workshop, the Nordic Authorities held presentations regarding the state of competition in waste management in their respective countries. Following those presentations and the subsequent discussions, the Directors General of the Nordic competition authorities decided that waste management should be the subject of a joint Nordic project. The main conclusion of this report is that there is considerable scope for increased competition within the waste management sector in the Nordic countries. Embracing market solutions may create opportunities for new and innovative solutions that could bring about cost savings, reduce resource scarcity and generate an overall increased efficiency of waste management services. Studies have shown that the use of procurement procedures in waste management can lower costs considerably, especially related to collection. New solutions and flexibility stemming from competition can further help to fulfil environmental goals.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Rapport
Udfald
Rapport
Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning