Sorter

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder

Resumé

Den daværende Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ønskede en analyse af offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder, herunder en vurdering af eventuelle konkurrenceforvridninger. Analysen forelå klar i maj 2016 og påpeget på udvalgte områder en række problemer, herunder konkurrencemæssige fordele knyttet til det offentlige ejerskab. Det kan fx være i form af lempeligere skatteregler eller favorable finansieringsmuligheder. Desuden kan krydssubsidiering fra en offentlig opgave til en kommerciel ydelse betyde, at prisen ikke dækker omkostningerne ved at producere ydelsen. Forhold, der skaber en konkurrenceforvridning, og ekskludering af potentielt mere effektive private aktører, med et tilknyttet samfundsøkonomisk tab. En række offentlige aktiviteter kan siges at være i konkurrence med eksisterende eller potentielle private udbydere. I analysen fokuseres primært på 1) Indtægtsdækket virksomhed (IDV), som kan udføres af statslige institutioner med hjemmel i finansloven og af statsfinansierede, selvejende institutioner med hjemmel i anden lov, og 2) Kommunal erhvervsvirksomhed med hjemmel i skreven lov eller de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er vanskeligt at opgøre det samlede omfang af disse aktiviteter, men rapporten opgør de statslige aktørers indtægtsdækket virksomhed til omkring 2,4 mia. kr. årligt. Disse aktiviteter finder overvejende sted på kommercielle markeder og primært inden for områderne videnservice og uddannelse. Der findes ikke tilsvarende kommunal opgørelser, og reelt synes kommunerne ikke at have noget overblik. Analysen fokuserer på tre områder: 1) Prissætningen af IDV og kommunal erhvervsvirksomhed, 2) Håndhævelsen af reglerne om IDV og kommunal erhvervsvirksomhed og 3) Adgangen til at udføre IDV og kommunal erhvervsvirksomhed. I forhold til prissætning påpeges det at de danske regler ikke på alle områder lever op til OECD’s anbefalinger. Fx korrigeres der ikke konsekvent for de fordele, som kan være et resultat af offentligt ejerskab. Fx er danske myndigheder o.l. ikke forpligtet til at indregne en kommerciel fortjeneste i prisen på deres kommercielle ydelser. Analysen finder samtidig, at der er store forskelle på, hvor stor fortjeneste de statslige aktører i praksis indregner, når de fastlægger deres priser. Konkurrencerådet anbefaler, at de danske regler, der skal sikre mod konkurrenceforvridning, præciseres, og særligt at der udarbejdes bindende regler, som implementerer OECD’s anbefalinger på området, og som sikrer, at priserne i højere grad fastsættes efter såkaldt konkurrenceneutrale principper. Derudover anbefales et mere klart håndhævelsessystemn, idet det i dag forudsætter et (kompliceret) samarbejde mellem forskellige myndigheder, herunder Statsforvaltningen, ressortministerier og KFST. Klagesystemet opfattes som uigennemskueligt og ineffektivt, hvilket i sig selv medfører at virksomheder undlader at klaeg. Desuden anbefales at konkurrencemyndighedens markedsvurdering, herunder vurdering af prissætningen, er bindende for den relevante myndighed, når det er relevant for at tage stilling til aktivitetens legalitet. Konkurrencerådet anbefaler også at der nedsættes et udvalg, som opstiller klarere kriterier for, hvilke aktiviteter statslige aktører skal have adgang til at udføre som indtægtsdækket virksomhed.

Mødedato

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

Resumé

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised a roundtable discussion with legal advisers, economic consultants and representatives of business organisations to discuss the same research questions.

Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Klage over afregning af private leverandører i fritvalgsordninger på ældreområdet

Resumé

Med henvisning til, at Socialministeriet, Skatteministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i øjeblikket forbereder en revision af reglerne netop med henblik på at undgå konkurrenceforvridning mellem kommunale og private leverandører, afviste Konkurrencestyrelsen at behandle en klage over reglerne om momskompensation til private virksomheder, der leverer serviceydelser på bl.a. ældreområdet i medfør af reglerne om frit valg.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
sag lukket
Mødedato

§ 2, stk. 5-henvendelse til socialministeren om frit valg-lovgivningen

Resumé

Som opfølgning på en sag fra 17/12-2003 vedr. bl.a. Aalborg kommunes timepriser for personlig pleje og praktisk hjælp, besluttede konkurrencerådet at rette henvendelse til socialministeren samt økonomi- og erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5 og påpege hvorledes dette var konkurrenceforvridende. I den konkrete sag fra 2003 havde Konkurrenceådet bl.a. konstateret, at kommunen indregnelse af forventede effektiviseringer ved fastsættelsen af timepriser som følge af fulgte af offentlig regulering. Ministeriet vendte tilbage 22/6-2005 med meddelelse om at serviceloven ville blive ændret.

Mødedato

Klage over konkurrenceforvridende adfærd på boligmarkedet (offentlig regulering)

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste, at anvende konkurrencelovens § 2, stk. 5 i henhold til en klage over reglerne om offentlig støtte til opførelsen af almene boliger samt kommunernes mulighed for ved udbud at øremærke byggegrunde til almene boligorganisationer. Området var allerede omfattet af politisk bevågenhed.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
sag lukket
Mødedato

Konkurrenceproblemer på markedet for tandprotetiske ydelser

Resumé

I forbindelse med Fællesindkøbs udbud af tandprotetiske ydelser, blev der ikke afgivet bud, hvorfor Fællesindkøb rettede henvendelse til Konkurrencestyrelsen, idet der kunne foreligge en konkurrencehæmmende aftale. Styrelsen fandt, at for medlemmer af Dansk Tandlægeforening og TandproTetikeren ApS var der ikke belæg for at hævde, at den manglende interesse for at afgive tilbud kunne tilskrives en aftale eller samordnet praksis i strid med konkurrenceloven. Derimod havde Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere (LKT) afgivet bud på flere medlemmers vegne. Styrelsen indskærpede over for LKT, at foreningen fremover afholder sig fra at afgive pristilbud på medlemmernes vegne eller på anden måde tilkendegiver, hvilke priser medlemmerne kan eller bør tage for ydelserne, og at fælles rammeoverenskomster ikke kan anvendes som tilbud i en udbudssituation.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Problem
Mødedato

Klage fra Bonnier om momsfritagelse for aviser, jf. momslovens § 34, stk. 1

Resumé

Konkurrencestyrelsen har i medfør af konkurrencelovens §2, stk. 5, meddelt Bonnier Publications A/S at Styrelsen ikke finder anledning til at rette henvendelse til Skatteministeriet om momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. Det følger af denne bestemmelse, at dagblade er undtaget fra at betale moms. Landsskatteretten har i en kendelse af 31. maj 2001 vurderet at bladet Private Penge (der udgives af klager) ikke kan anses som en avis efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 14. Bonnier rettede herefter henvendelse til Told- og Skattestyrelsen og Konkurrencestyrelsen, idet klager ikke fandt, at der sker en ensartet momsmæssig behandling af ensartede magasiner. Told- og Skattestyrelsen svarede ved brev af 6. oktober 2003 klager, at styrelsen er af den holdning, at der sker en ensartet momsmæssig behandling af ensartede magasiner. Skatteministeriets departement har oplyst overfor konkurrencestyrelsen, at man ikke finder, det vil være hensigtsmæssigt at ændre reglerne, af kulturpolitiske og demokratiske hensyn, herunder hensynet til "at fremme flerheden samt udbredelsen af dagblade". Konkurrencestyrelsen finder ikke anledning til at stille spørgsmålstegn ved de kulturpolitiske hensyn, der ligger til grund for momsfritagelsen. Momsfritagelsesreglerne kan potentielt have en konkurrenceforvridende effekt, hvis to produkter, der i nogle henseender kan siges at tilhøre det samme produktmarked, på trods heraf bedømmes forskelligt efter 34, stk. 1, nr. 14. Konkret ser styrelsen dog ingen klare eksempler på, at dette er tilfældet.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
intet problem
Mødedato

Klage over konkurrenceforvridende støtte til Mandø-centret

Resumé

Konkurrencestyrelsen har behandlet en klage over kommunal og amtslig støtte til Fonden for den selvejende institution Mandø-centret. Mandø-centret tilbyder bl.a. lejrskole, diverse naturudstillinger og driver i tilknytning hertil restaurationsvirksomhed. Ribe Kommune har siden 1990 betalt et årligt tilskud til Mandø-centret. Tilsynsrådet, Ribe Statsamt, har truffet afgørelse om, at Ribe Kommune ikke lovligt kan yde et generelt tilskud til Mandø-centret, idet kommunen skulle sikre sig, at tilskud kun ydes til formål, som kommunen lovligt kan støtte. Ribe Kommune har taget Tilsynsrådets afgørelse til efterretning, så kommunen siden 1. januar 2004 betaler efter regning for de konkrete ydelser, som kommunen modtager. Konkurrencestyrelsen har besluttet ikke at gå videre med denne del af klagen, jf. konkurrencelovens § 14, da yderligere undersøgelser af sagen ikke vil kunne føre til indgreb, der vil kunne forbedre konkurrencen på området. Dels har Ribe Kommune fremover valgt at rette sig ind efter Tilsynsrådets afgørelse. Dels har Ribe Kommune også hidtil lovligt kunnet støtte opgaverne omkring bl.a. lejrskole og naturudstillinger, idet der blot ikke må ydes et generelt tilskud. Klagen vedrører endvidere et rente- og afdragsfrit lån ydet af Ribe Amtskommune i 1990, som efterfølgende er blevet forlænget til år 2010. Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandler fortsat lovligheden af dette lån, og styrelsen har derfor valgt at afvente ministeriets vurdering og vende tilbage, når denne foreligger.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
sag lukket