Sorter

Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder

Resumé

Den daværende Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ønskede en analyse af offentlige myndigheders aktiviteter på kommercielle markeder, herunder en vurdering af eventuelle konkurrenceforvridninger. Analysen forelå klar i maj 2016 og påpeget på udvalgte områder en række problemer, herunder konkurrencemæssige fordele knyttet til det offentlige ejerskab. Det kan fx være i form af lempeligere skatteregler eller favorable finansieringsmuligheder. Desuden kan krydssubsidiering fra en offentlig opgave til en kommerciel ydelse betyde, at prisen ikke dækker omkostningerne ved at producere ydelsen. Forhold, der skaber en konkurrenceforvridning, og ekskludering af potentielt mere effektive private aktører, med et tilknyttet samfundsøkonomisk tab. En række offentlige aktiviteter kan siges at være i konkurrence med eksisterende eller potentielle private udbydere. I analysen fokuseres primært på 1) Indtægtsdækket virksomhed (IDV), som kan udføres af statslige institutioner med hjemmel i finansloven og af statsfinansierede, selvejende institutioner med hjemmel i anden lov, og 2) Kommunal erhvervsvirksomhed med hjemmel i skreven lov eller de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Det er vanskeligt at opgøre det samlede omfang af disse aktiviteter, men rapporten opgør de statslige aktørers indtægtsdækket virksomhed til omkring 2,4 mia. kr. årligt. Disse aktiviteter finder overvejende sted på kommercielle markeder og primært inden for områderne videnservice og uddannelse. Der findes ikke tilsvarende kommunal opgørelser, og reelt synes kommunerne ikke at have noget overblik. Analysen fokuserer på tre områder: 1) Prissætningen af IDV og kommunal erhvervsvirksomhed, 2) Håndhævelsen af reglerne om IDV og kommunal erhvervsvirksomhed og 3) Adgangen til at udføre IDV og kommunal erhvervsvirksomhed. I forhold til prissætning påpeges det at de danske regler ikke på alle områder lever op til OECD’s anbefalinger. Fx korrigeres der ikke konsekvent for de fordele, som kan være et resultat af offentligt ejerskab. Fx er danske myndigheder o.l. ikke forpligtet til at indregne en kommerciel fortjeneste i prisen på deres kommercielle ydelser. Analysen finder samtidig, at der er store forskelle på, hvor stor fortjeneste de statslige aktører i praksis indregner, når de fastlægger deres priser. Konkurrencerådet anbefaler, at de danske regler, der skal sikre mod konkurrenceforvridning, præciseres, og særligt at der udarbejdes bindende regler, som implementerer OECD’s anbefalinger på området, og som sikrer, at priserne i højere grad fastsættes efter såkaldt konkurrenceneutrale principper. Derudover anbefales et mere klart håndhævelsessystemn, idet det i dag forudsætter et (kompliceret) samarbejde mellem forskellige myndigheder, herunder Statsforvaltningen, ressortministerier og KFST. Klagesystemet opfattes som uigennemskueligt og ineffektivt, hvilket i sig selv medfører at virksomheder undlader at klaeg. Desuden anbefales at konkurrencemyndighedens markedsvurdering, herunder vurdering af prissætningen, er bindende for den relevante myndighed, når det er relevant for at tage stilling til aktivitetens legalitet. Konkurrencerådet anbefaler også at der nedsættes et udvalg, som opstiller klarere kriterier for, hvilke aktiviteter statslige aktører skal have adgang til at udføre som indtægtsdækket virksomhed.

Mødedato

Vertical restraints: roundtable discussion and business survey

Resumé

The Competition and Markets Authority (CMA) commissioned Accent and Oxera to undertake a qualitative survey to explore businesses’ incentives to use vertical restraints and the impact of the internet on these incentives. Prior to the business survey the CMA organised a roundtable discussion with legal advisers, economic consultants and representatives of business organisations to discuss the same research questions.

Mødedato

Samlet indsats skal bidrage til bedre udbud

Resumé

I forbindelse med ikrafttrædelsen af ny udbudslov gik KFST sammen med en række organisationer mhp. at udarbejde vejledning om bedre og billigere offentlige indkøb. En vejledningsindsats målrettet offentlige indkøbere og private virksomheder. Dette omfattede bl.a. oprettelsen af en hjemmeside www.bedreudbud.dk, hvor offentlige ordregivere og virksomheder kan stille spørgsmål til KFST eksperter og finde eksempler og film om brug af loven. Endvidere vil der løbende blive lagt vejledninger ud om de konkrete muligheder i loven. Derudover var det intentionen at udgive udbudsloven i en forkortet og mere letlæselig version samtidig med at eksperter fra KFST ville rejse rundt i landet og holde møder med offentlige myndigheder og lokale virksomheder for at svare på spørgsmål om udbudsloven. Endelig blev der oprettet et nyhedsbrev, som der kunne tegnes abbonement på via hjemmesiden.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Resumé

Siden etableringen af Dansk Retursystem A/S i 2000 havde KFST modtaget en del klager. Da KFST samtidig netop havde vurderet en aftalt, anmeldt af Dansk Retursystem A/S (se Restaftale for Dansk Retursystem, Konkurrencerådet 17/12-2003), fandt styrelsen det naturligt, at sammenfatte eventuelle kritikpunkter, der vedrørte lovgivningsmæssige forhold. Jf. konkurrencelovens § 2 finder konkurrenceloven ikke anvendelse for sådanne. Flere af henvendelserne til KFST vedrørte at mindre importører og udbydere fandt reglerne bureaukratiske og ufleksible, eller at konkurrenter (navnlig (Carlsberg, Bryggerigruppen m.fl.) var involveret i Dansk Retursystem A/S direkte. Dansk Retursystems eneret ville udløbe i 2008, og styrelsen ønskede derfor i god tid at påpege problemerne. Det omfattede bl.a. at driften burde sendes i udbud, at der blev etableret en fælles EU-ordning for pant og returnering af emballage samt at bryggerierne ikke fik til opgave at indsamle pant fra restaurationssektoren (horeca), hvis de ikke allerede var leverendør hertil. Endelig burde der sket nogle administrative letter i forhold til indberetning og adgangen til at sælge flasker udenfor Dansk Retursystem A/S. Miljøministeret svaret på henvendelsen 28/4-2004, idet denne var positiv overfor nogle af forslagene, mens andre blev afvist.

Mødedato

Konkurrenceudsætning af lodsvæsenet

Resumé

Konkurrencerådet rettede henvendelse til forsvarsministeren og økonomiog erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5, idet rådet fandt, at lodsvæsenets fandtes at være ineffektivt, og markedet for lodsning med fordel kunne udsættes for konkurrence. Ministeriet vendte tilbage 30/3-2004 med tilkendegivelse om at man ville iværksætte en delvis liberalisering

Mødedato

Klage over bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år

Resumé

Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage over bekendtgørelse om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18. år. Bekendtgørelsen er udstedt af Cirius, der er en selvstændig statsinstitution under Undervisningsministeriet. Bekendtgørelsen opstiller en række krav til de organisationer, der udbyder opholdene. Blandt andet er et krav for at modtage stipendiet, at opholdet udbydes af en organisation, der ikke arbejder med profit for øje. Undervisningsministeriet meddelte herefter ved brev af 7. maj 2003, at ministeriet har vurderet, at kravet om at kun ikke profitorienterede organisationer kunne blive godkendt burde bortfalde, hvorfor ministeriet ville udstede en ændringsbekendtgørelse.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Problem
Mødedato

Lov om Københavns Frihavn (Københavns Frihavn I)

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde overfor Konkurrencerådet gjort opmærksom på de konkurrencemæssige problemer lov om Københavns Frihavn § 3 indeholdte. I medfør af § 3 havde Københavns Havn A/S og Copenhagen Malmö Port eneret til blandt andet al bagagehåndtering ved Københavns Frihavn. Det blev derfor foreslået at man overfor Trafikministeriet foreslog, at eneretten til opgaver som ikke var frihavnsrelaterede blev ophævet. Endvidere blev det foreslået, at det skulle undersøges, om der var brug for en frihavn. Efterfølgende havde styrelsen modtaget en rapport fra Københavns Havn A/S og Copenhagen Malmö Port der gengav parternes opfattelse men tog ikke endelig stilling til behovet om en frihavn. Da Trafikministeriet var i gang med at revudere lovgrundlaget for Københavns Frihavn, valgte Konkurrencestyrelsen ikke at foreligge sagen for Konkurrencerådet på daværende tidspunkt.

Myndighed
Rådet
Regel
off. reg.
Udfald
Problem
Mødedato

Betænkning 1297/1995 – Konkurrencelovgivningen i Danmark

Resumé

Betænkning 1297/1995 – ”konkurrencelovgivningen i Danmark” dannede grundlag for den i 1997 vedtagne konkurrencelov, dvs. den første moderne EU-konforme konkurrencelov i Danmark. Betænkningen beskriver de grundlæggende elementer i konkurrencelovgivningen, og synes navnlig i de tidligere år at være anvendt forholdsvis mekanisk.

Myndighed
Betænkning
Regel
Betænkning
Udfald
Betænkning