Sorter

Mødedato

Ikke pligt til anmeldelse af fusion mellem Tulip Food Company og GØL

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Tulip Food Company (ejet af Danish Crown) og GØL. GØLs hovedaktiviteter består i fremstilling og salg af pålæg (primært tørrede pølser/salami/spegepølser) og komponenter til færdigretter (pepperoni/pizza toppings), leverpostej og hotdog-pølser mv. Fusionen var ikke anmeldelsespligtig.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
% anmeldelse
Mødedato

Klage over koordinerede priser på flyfragt

Resumé

En vareimportør klagede til Konkurrencestyrelsen over, at fragtpriserne for forsendelser fra for eksempel Hong Kong og Manila var ens uanset flyselskab, og at prisstigninger skete samtidig hos alle selskaber på en rute. Dette mente klager var et udtryk for, at flyselskaberne generelt lavede ulovlige priskarteller på fragtflyvning. Styrelsen meddelte klager, at hverken de danske myndigheder eller EU- myndighederne havde mulighed for at gribe ind over for fragtpriser, der var myndighedsgodkendte eller koordinerede, når det drejede sig om ruter mellem tredjelande og EU.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
KL gælder ikke
Mødedato

Konkurrenceklausul i aftale om virksomhedsoverdragelse begrænser ikke konkurrencen

Resumé

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage over en konkurrenceklausul pålagt sælger i forbindelse med, at han overdrog sin virksomhed inden for engrossalg af lak og maling mv. Klausulen pålagde sælger, at undlade at beskæftige sig med handel med lak og maling i en periode på 5 år efter udløbet af den ansættelse på 5 år som direktør i det overtagne firma år, som blev aftalt, da virksomheden blev solgt. Styrelsen vurderede, at konkurrenceklausulen ikke havde sådanne mærkbare virkninger på konkurrencen på det danske marked for engrossalg af lak og malling, eller en del heraf, at den udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
intet problem
Mødedato

Konkurrenceklausul på lejemål i Københavns lufthavn

Resumé

SAS Cargo Denmark A/S (SAS Cargo) og Novia Denmark A/S (Novia) henvendte sig til Konkurrencestyrelsen med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, for en konkurrenceklausul vedtaget i forbindelse med SAS Cargos overtagelse af Novias cargo handling-del. Parterne havde ikke anmeldt selve virksomhedsovertagelsen, da den faldt under omsætningsgrænserne i fusionsreglerne. Styrelsen meddelte parterne en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
ikke indgreb
Mødedato

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 - I

Resumé

På baggrund af en klage, fandt Konkurrencestyrelsen, at Trælasthandlerunionen i Danmark (TUN), som er en brancheorganisation for trælast- og tømmerhandlere i Danmark, havde overtrådt KL § 6, stk. 1, ved at betinge deltagelse af leverandører på messen "Byggeri 2002" (og tidligere arrangementer), af leverandørernes direkte salg til andre end trælast- og tømmerhandlere. TUN opsatte derfor en hindring for nye leverandører til nå deres slutbrugere, hvorfor det var konkurrenceforvridende. Da der er tale om en horisontal aftale mellem TUN's medlemmer blev den bedømt efter KL § 6, og ikke efter KL § 11. Samme resultat var nok fremkommet hvis sagen var bedømt efter KL § 11.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 6
Udfald
Påbud
Mødedato

BRFkredits formidlingsaftaler med mindre pengeinstitutter på privatkundeområdet II

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt af en aftale mellem BRFkredit a/s og Skandinaviska Enskilda Banken A/S om formidling af realkreditlån ikke var konkurrencebegrænsende. Aftalen vedrører bankens formidling af realkreditlån til BRFkredit på privatkundeområdet. Se også Rådsmødet den 27. november 2002

Mødedato

Etablering af joint venture mellem Det Berlingske Officin A/S og A/S Dagbladet Politiken

Resumé

Sagen vedrører oprettelsen af et joint venture - Trykkompagniet A/S – mellem Det Berlingske Officin A/S og A/S Dagbladet Politiken. Trykkompagniet skulle have til formål at drive trykkerivirksomhed, og det skulle virke på det danske marked for rotationstryk på avispapir. Udover at trykke for moderselskaberne havde Trykkompagniet også til hensigt at indgå trykaftaler med tredjemænd. Politiken og Det Berlingske Officin fortsatte også begge med at drive trykkerivirksomhed. For den del af moderselskabernes publikationer, der skulle trykkes af det fælles selskab, ville der på forretningsmæssige vilkår blive indgået uopsigelige trykaftaler for en periode på fem år. Konkurrencestyrelsen fandt, at uopsigelighedsklausulen på fem år udgjorde en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, men dog berettiget til fritagelse, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 1-4. Ved denne vurdering blev der bl.a. lagt vægt på de omfattende investeringer, Trykkompagniet skal foretage, for at komme ind på markedet. Hvad angår selve fusionen blev denne godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, idet den hverken skaber eller styrker en dominerende stilling. Ved denne vurdering blev der lagt vægt på, at markedet er præget af en vis overkapacitet, ligesom der er mange udbydere, herunder en række relativt store trykkerivirksomheder. Trykkompagniet vil endvidere ved dets opstart have en forholdsvis beskeden markedsandel.

Mødedato

Klage fra Fanø Mejeri over Mejeriforeningens administration af Lurpakreglerne (Lurpak II)

Resumé

Fanø Mejeri indgav klage over Mejeriforeningens nye regler om produceret Lurpak smør, hvor producenterne forpligtedes til at betale 3 kr./kg. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at aftalen var omfattet af KL § 6, da der ikke var tale om en konkurrenceforvridende aftale. Dog fandt Konkurrencestyrelsen, at Mejeriforeningen havde misbrugt sin dominerende stilling efter KL § 11, stk. 1, ved ikke at have givet Fanø Mejeri adgang til til oplysninger om alle de aktiviteter mv., som midlerne anvendtes til. Det blev påbudt Mejeriforeningen straks at give Fanø Mejeri adgang til disse oplysninger. Fanø Mejeri klagede til Konkurrenceankenævnet, men nåede ikke at klage indenfor klagefristen. Konkurrenceankenævnet fandt dog, at der ikke var givet tilstrækkelig klagevejledning, hvorfor klagen konkret var rettidigt. Fanø Mejeri endte dog med at hæve klagen den 5. december 2003.

Mødedato

Fiat Automobiler Danmark A/S' bonusssystem

Resumé

KFST havde igennem en periode haft fokus på bilimportørernes brug af loyalitetsskabende bonussystemer ved forhandlernes køb af reservedele. I forbindelse hermed indførte Fiat Automobiler Danmark A/S pr. 31. december 2002 et nyt bonussystem. Under det hidtidige fik forhandlerne en bonus hvert halve år på baggrund af et individuelt fastsat købsmål. Bonussen ydes i forhold til en progressiv skala, dvs. en højere målopfyldelse giver en større bonus i procent og kroner. Dette system ville blive afløst af en generel rabat på X % hvert kvartal, beregnet af det samlede kvartalskøb af reservedele. I lyset af den begrænsede størrelse, der blev ydet til alle, uafhængigt af den indkøbte mængde, havde KFST ikke indvendinger, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
sag lukket