Sorter

Mødedato

Joint venturet Nagel Liller A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Nagel Danmark A/S, Liller Trans A/S og KK Logistic A/S. Nagel Danmark A/S, Liller Trans A/S og KK Logistic A/S indgik den 2. december 2016 aftale om oprettelsen af et nyt joint venture med navnet Nagel Liller. Liller Trans og KK Logistic overfører deres respektive transportforretninger til joint venturet samtidig med, at Nagel Danmark overfører sin forretning med national godstransport til joint venturet. Nagel Danmark er et dansk aktieselskab, der ultimativt er ejet af Nagel Logistik-Holding GmbH & Co KG. Nagel Danmark udgør således en del af den tyske koncern Nagel-Group, der ligeledes er aktiv inden for transportsektoren. Liller Trans er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Odense. Liller Trans er via holdingselskabet SEMT Holding ApS ejet af Thomas Lindahl Christensen. Liller Trans er en transport- og speditionsvirksomhed, der tilbyder totalløsninger inden for national godstransport på vej i Danmark. KK Logistic er et dansk aktieselskab med hovedkontor i Struer, der via holdingselskabet K.K. Transport Holding A/S er ejet af Peter Kristian Kristensen. KK Logistic er en transport- og speditionsvirksomhed, der tilbyder totalløsninger inden for national godstransport på vej i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Regel
Fusion
Mødedato

fusion mellem forsyningskoncerner i 9 kommuner til én forsyningskoncern

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem forsyningskoncernerne i Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Transaktionen indebærer, at de nuværende kommunale forsyningskoncerner (Frederiksund Holding A/S, Forsyning Ballerup A/S, Egedal Forsyning A/S, Furesø Forsyning A/S og Nordvand Holding A/S) fusioneres til én fælles forsyningskoncern i ét holdingselskab. Ligeledes indskydes Allerød Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S i den fælles forsyningskoncerns holdingselskab. Derudover vil de eksisterende serviceselskaber (Frederikssund Forsyning A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Furesø Egedal Forsyning A/S, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og Nordvand A/S) samt den del af Hørsholm Vand ApS, der leverer serviceydelser, efterfølgende blive fusioneret til ét fælles serviceselskab. Det fælles serviceselskab vil sammen med de eksisterende forsyningsselskaber udgøre datterselskaber til det kommende fælles holdingselskab. Forsyningsselskaberne udfører hovedsageligt produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand til kommunernes borgere og virksomheder. Egedal Kommune (Egedal Vandforsyning A/S), Furesø Kommune (Fure-sø Spildevand A/S), Hørsholm Kommune (Hørsholm Vand ApS) og Ballerup Kommune (Måløv Rens A/S) producerer elektricitet, der anvendes internt eller i begrænset omfang sælges til det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Parterne oplyser, at fusionsparternes produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand er underlagt prisregulering, jf. bestemmelser i Vandsektorloven mv. Forsyningsselskabernes prissætning er pålagt at følge det såkaldte hvile i sig selv-princip. Dermed kan parterne ikke udføre en kommerciel prissætning mv. på markederne for vand og spildevand - hverken før eller efter fusionen. Egedal Kommune, Furesø Kommune, Hørsholm Kommune og Ballerup Kommune er aktive på det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. De fire kommuners samlede el-produktion udgør dog langt under 15 procent af det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Derfor er det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet ikke et berørt marked i nærværende fusion. Fusionen blev derfor godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Ny viden om SMV’ers rammevilkår ved udbud

Resumé

Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Analysen giver viden om, i hvilken grad offentlige ordregivere lægger vægt på virksomhedernes omsætning og størrelse, når de sender opgaver i udbud. På den måde udgør analysen et faktuelt grundlag i debaĥen om de udfordringer, virksomheder oplever i forbindelse med konsortiedannelser ved offentlige udbud. Analysen, viser blandt andet, at i: a) 66 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om referencer som egnethedskriterium, b) 28 pct. af de begrænsede udbud sĕller ordregiver krav om omsætning som egnethedskriterium, c) 77 pct. af de begrænsede udbud lægger ordregiver vægt på referencer som udvælgelseskriterium , samt d) 19 pct. af ordregiverne lægger vægt på omsætning som et kriterium i forbindelse med udvælgelsen af de virksomheder, der skal byde på opgaven. Endelig anvendes e) omsætning som udvælgelseskriterium i samme omfang, når der er tale om udbud af rammeaftaler som i andre udbud.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Udbud
Udfald
Vejledning
Mødedato

Bunzl Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol med Sæbe Compagniet ApS

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Bunzl Holding Danmark A/S (”Bunzl Holding”) og Sæbe Compagniet ApS (”Sæbe Compagniet”). Ved transaktionen erhverver Bunzl Holding 100 pct. af anparterne og stemmerne i Sæbe Compagniet og opnår dermed enekontrol over Sæbe Compagniet. Bunzl Holding indgår i en større koncern (”Bunzl Gruppen”), som har aktiviteter i store dele af verden. Bunzl Gruppen tilbyder sine kunder onestop-shop ved at udbyde salg af forskelligt sammensatte varesortimenter. De varer, som indgår i Bunzl Gruppens varesortiment, indkøbes fra både producenter og andre grossister/distributører og omfatter bl.a.: rengøringsprodukter, hygiejneprodukter, fødevareemballager, sikkerhedsudstyr, borddækningsartikler, poser og sække mv. Bunzl Gruppen sælger sine varer til andre grossister/distributører, forhandlere og slutbrugere. Slutbrugerne udgøres af virksomheder, som ikke videresælger varerne som led i deres forretning, men derimod anvender dem i deres virksomhed. Sæbe Compagniet indkøber lignende varesortimenter fra producenter og andre grossister/distributører, men Sæbe Compagniet sælger kun til slutbrugere. Derudover tilbyder Sæbe Compagniet forskellige services og leveringer ned på timebasis. KFST noterede, at der, jf. anmeldelsen, var både horisontale overlap og vertikale forbindelser. Ingen af disse gav dog anledning til konkurrenceretlige bekymringer. Fusionen blev herefter godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af enekontrol med Nassau Door A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S . Assa Abloy er et dansk selskab, ejet af Assa Abloy Danmark A/S, der selv er 100 pct. ejet af det svenske børsnoterede selskab Assa Abloy AB (”Assa Gruppen”). Assa Gruppen er aktiv inden for produktion og salg af en lang række produkter. Bl.a. produktion og salg af adgangsautomatik, herunder automatiske fodgængerdøre, industriporte, hangarporte, garageporte til beboelse, eftersalgsservice på industriporte, moderniseringsprogrammer, tilbehør (herunder særligt mekaniske og elektromekaniske låse, som fx Ruko-låse) og reservedele. Nassau er aktiv inden for produktion og salg af porte til industri og private, herunder hovedsageligt ledhejseporte, hurtigporte og garageporte til beboelse. Nassau er endvidere aktiv inden for eftersalgsservice og vedligeholdelse af porte. Nassau videresælger derudover, på kunders efterspørgsel, diverse døre og porte, fx automatiske fodgængerdøre, separate facadedøre og foldeporte. Der eksisterer derfor en række horisontale og vertikale overlaps og forbindelser. Fusionen skulle derfor, overordnet, vurderes i forhold til markedet for a) produktion og salg af industriporte, b) eftersalgsservice på industriporte og c) engrossalg af komponenter og reservedele. Geografisk kunne markedet for industriporte, herunder ledhejseporte og hurtigporte som minimum afgrænses til Danmark og muligvis bredere. I modsætning hertil måtte markedet for eftersalgsservice og engrossalg af komponenter afgrænses nationalt, eventuelt regionalt. Den endelige afgrænsning kunne dog stå åben. Samlet fandt KFST ingen konkurrenceproblemer ved fusionen, hvorfor den blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

DOVISTA A/S’ erhvervelse af Krone Holding ApS samt Krone Vinduer A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at DOVISTA A/S’ erhverver 100 % af Krone Holding ApS samt Krone Vinduer A/S. DOVISTA A/S er holdingselskab for en gruppe af virksomheder, som udvikler, producerer og sælger facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre i Nordeuropa, herunder fx VELFAC A/S og Rationel Vinduer A/S i Danmark. Krone Holding ApS er moderselskab for Krone Vinduer A/S. Krone Vinduer A/S udvikler, producerer og sælger facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre i Nordeuropa. Produktionen foregår på egne fabrikker i Harken og Åbybro. Krone Vinduer A/S har i august 2016 overtaget P.T. Vinduer og Produktion A/S’ produktionsudstyr i Åbybro. Fusionen vil alene i mindre omfang have virkning på det danske marked for facadevinduer, facadeløsninger og yderdøre. Fusionsparterne er ikke vertikalt integrerede virksomheder (udover at DOVISTA A/S køber en mindre del af dets produkter fra Krone Vinduer A/S). Fusionen blev herefter godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Danish Agro Machinery Holding A/S’ erhvervelse af LMB Danmark A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Danish Agro Machinery Holding A/S og LMB Danmark A/S. Ved transaktionen erhverver Danish Agro Machinery Holding A/S den fulde aktiekapital i LMB Danmark A/S og opnår dermed enekontrol over LMB Danmark A/S. Danish Agro Machinery Holding A/S er 100 pct. ejet af Danish Agro a.m.b.a., som dermed er det ultimative moderselskab for Danish Agro Machinery Holding A/S. Danish Agro a.m.b.a. er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd, mineralblandinger, fabriksfoderblandinger samt foderråvarer til landbruget. Danish Agro a.m.b.a. har ingen danske aktiviteter med import og salg af landbrugsmaskiner eller reservedele. LMB Danmark A/S driver aktiviteter inden for import og salg af landbrugsmaskiner samt tilbehør og reservedele af mærket CLAAS. LMB Danmark A/S er alene aktiv med engrossalg til selvstændige forhandlere i Danmark. LMB Danmark A/S har således ikke detailaktiviteter. Eftersom fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Axcel IV erhverver enekontrol over Lessor Group

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Axcel IV ("Axcel") og Lessor Group ("Lessor"). Ved transaktionen erhvervede Axcel gennem AX IV Holding ApS samtlige aktier i Lessor Holding ApS og iPayroll Holding ApS (Lessor Group). KFST modtog i forbindelse med offentliggørelsen af fusionen henvendelse fra en konkurrent, der oplyste, at Lessor er den nærmeste konkurrent til KMD A/S og Silkeborg Data A/S, og at fusionen derved kunne medføre et horisontalt overlap på markedet for HR- og lønsystemer til offentlige kunder og en øgning i koncentrationen heri. Parterne oplyste dog, at på et sådant marked for HR- og lønsystemer til kommuner og regioner havde Silkeborg Data AIS og KMD A/S en markedsandel på henholdsvis [20-35] pct. og [65-80] pct., mens Lessor har en markedsandel på nul. På dette marked vil delta således være nul. Praksis indikerer dog, at det kan være relevant at anlægge en længere tidshorisont (fx op til flere år), og bl.a. vurdere, hvor store markedsandele den fusionerede andel kan opnå på sigt. Set i lyset af, at Lessor har deltaget i to kommuners udbud af HR- og lønsystemer (Hørsholm og Frederiksberg), vurderede KFST de potentielle konkurrencemæssige virkninger af fusionen på et givent marked for HR- og lønsystemer til kommuner og regioner. Overordnet har Lessor udtrykt interesse for at indtræde på dette og konkret afgivet tilbud til to kommuner (Frederiksberg og Hørsholm), men aldrig vundet et udbud. Endvidere manglede Lessor et færdigudviklet HR og lønssystem, hvorfor det var mindre sandsynligt at Lessor ville kunne byde (og vinde) opgaver indenfor de næste fem år. Dertil kom, at mange kommuner har præferencer for at anvende udbydere, de i forvejen kender eller har erfaring med. En række forhold indikerer således, at fusionen mellem Axcel og Lessor ikke vil begrænse den effektive konkurrence betydeligt. Udover de horisontale forhold kunne fusionen medføre en afskærmende effekt overfor Fujitsu, idet Fujitsus adgang til at levere en samlet pakke med både økonomisystem og lønsystem kunne blive begrænset. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for afskærmning. Dette skyldes bl.a., at Fujitsu og Lessor ikke hidtil havde haft et fast samarbejde, samt at fusionsparterne ville mangle incitament til en afskærmning, da Fujitsu og Silkeborg Data A/S tilbyder en samlet løsning til en betydelig del af kommunerne. Dette er endvidere i overensstemmelse med en tilsvarende vurdering i styrelsens godkendelse af Axcels køb af Silkeborg Data A/S. På baggrund heraf godkendte KFST fusionen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Mødedato

Sport 24 A/S’ erhvervelse af Stadium Danmark A/S

Resumé

Sagen vedrører Sport 24 A/S’s erhvervelse af enekontrol over Stadium Danmark A/S. Ved transaktionen erhverver Sport 24 A/S den fulde aktiekapital i Stadium Danmark A/S og derved enekontrol. Sport 24 A/S forhandler et bredt sortiment af sportsartikler fordelt på 18 traditionelle detailbutikker i Jylland samt 31 outlet-detailbutikker. De sidste fordelt med 24 i Jylland, 2 på Fyn og 5 på Sjælland. Desuden forhandler Sport 24 A/S sportsartikler via internettet samt kontrollerer, via datterselskaber, en række fysiske butikker. Over for erhvervskunder og sportsforeninger forhandler Sport 24 A/S også profilbeklædning og gaveartikler. Stadium Danmark A/S forhandler sportsartikler gennem 7 traditionelle detailbutikker, fordelt på 1 i Jylland og 6 på Sjælland. Derudover forhandler Stadium Danmark A/S sportsartikler via internettet. Da fusionen dog ikke gav anledning til problemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt