Mødedato: 31-05-2000

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en aftale mellem Købstædernes almindelige Brandforsikring, gensidig, og Tryg-Baltica var omfattet af fobudet i KL § 6, stk. 1, og kunne derfor ikke gives ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen medførte en fordeling af nye policer efter branchenumre, og var endvidere eksklusiv og uopsigelig indtil 2010. Styrelsen fandt ikke, at betingelserne i KL § 8, stk. 1, for individuel fritagelse var opfyldt. Konkurrencerådet meddelte herefter parterne, at samarbejdsaftalen skulle ophæves. Indbragt for ankenævnet, men hævet inden kendelse. Delkendelse af 26/9-00 om opsættende virkning, hvor ankenævnet fandt at da der ikke ved den påklagede afgørelse var givet påbud om ophævelse af reassuranceaftaler indgået i henhold til samarbejdsaftalen, var der ikke, at der var grundlag for at tillægge klagen opsættende virkning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet