Mødedato: 16-09-2003

Stiftelse af Rejsekort A/S

Resumé

Sagen vedrørte stiftelse af Rejsekort A/S. DSB, HUR, Ørestadsselskabet samt fire amtslige trafikselskaber stiftede den 18. august 2003 et joint venture-selskab, Rejsekort A/S, der skulle forestå udvikling og drift af et landsdækkende elektronisk rejsekort. Joint venturet blev anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 18. august 2003 med anmodning om godkendelse. Samtidig anmeldte parterne en 5-årig konkurrenceklusul samt en tilknyttet tilslutningsaftale. Den første bandt parterne, mens den sidste skulle indgås med de trafikselskaber, der vil benytte rejsekortet, dvs. både deltagere i samarbejdet og ikke-deltagere. Tilslutningsaftalen indeholder en bestemmelse, hvorefter aftalen er uopsigelig indtil det femte regnskabsår efter første driftsovertagelsesdag i forhold til den enkelte bruger. Derudover indeholder aftalen en bestemmelse, hvorefter de tilsluttede selskabers adgang til at anvende andre former for rejsehjemmel end rejsekortet samt kontantbilletter begrænses. Konkurrencestyrelsen vurderede, at Rejsekort A/S var et joint venture, der på et varigt grundlag kunne varetage en selvstændig virksomheds funktioner. Da de stiftende virksomheders samlede årsomsætninger overskred 3,8 mia. kr., var stiftelsen af joint venturet omfattet af fusionsreglerne i konkurrenceloven. Fusionen kunne dog godkendes. Den indgåede konkurrenceklausul i aktionæroverenskomsten, hvorefter selskabets parter forpligter sig til i fem år fra driftsstart ikke at deltage i konkurrerende rejsekort, var endvidere accessorisk til joint venturet for så vidt angik de kontrollerende virksomheder. Derimod var tilslutningsaftalen ikke accessorisk til fusionen. Aftalen indeholdte bestemmelser, der – i hvert fald indirekte – havde til følge at begrænse konkurrencen, hvorfor den var omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Aftalen opfyldte dog betingelserne for en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1 for 5 år.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, § 6, § 8

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Levering og drift af billetteringssytem til brug for kollektiv persontransport