Mødedato: 25-11-1998

Samarbejdsaftale mellem FDB og MD Foods

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte FDB og MD Foods en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9 for parternes samar-bejdsaftale vedrørende levering af mælkepro-dukter. Aftalen indeholdte bl.a. bestemmelser om pligt for FDB til at købe minimumsmænger og havde en løbetid på et år. Konkurrencesty-relsen, FDB og MD Foods indgik forud for erklæringen i forhandlinger, der medførte, at FDB og MD Foods ændrede og fjernede nogle bestemmelser i parterners samarbejdsaftale.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9