Mødedato: 26-03-2003

Samarbejdsaftale mellem 3S og en række indkøbsgrupper

Resumé

Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse om, at en samarbejdsaftale, som er indgået mellem 3S og en række indkøbsgrupper af svineproducenter, ikke efter de forhold styrelsen har kendskab til, in-deholder bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der kan derfor gives en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.Aftalen indeholder et forbud mod at kø-be produkter omfattet af aftalen gennem andre end 3S, hvilket afskærer medlemmerne fra at købe evt. billigere produkter via konkurrerende indkøbsselskaber til 3S i en periode på 1⁄2- 1 år. Derud-over begrænser aftalens forbud mod at svineproducenterne videresælger produkter bestilt hos 3S deltagernes dispositionsfrihed fx med hensyn til at købe ind i fællesskab med andre. Konkurrence-styrelsen tillægger dog ikke disse forhold nogen mærkbar begrænsende virkning på konkurrencesi-tuationen på det relevante marked, idet 3S skønnes at have en markedsandel under 5 pct. for de involverede produkter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet