Mødedato: 26-08-1998

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner

Resumé

Ved vurderingen af Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV)s anmeldte standard salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser, lagde Konkurrencerådet vægt på følgende fire betingelser: Aftalen må ikke 1) indeholde bestemmelser om fælles priser, rabatter eller betalingsbetingelser eller 2) indeholde bestemmelser der væsentligt forringer købers stilling i forhold til, hvad der ellers gælder. 3) Anvendelsen af aftalen skal være frivillig og 4) det må ikke være forbundet med nogen stafsanktion ikke at anvende aftalen. De de ikke var opfyldt i den konkrete sag, fandt Konkurrencerådet at der forelå en konkurrencebegrænsning. I forbindelse hermed lagde rådet vægt på at, aftalen indeholdte bestemmelser om prisreguleringsforbehold, betaling (morarenter), forsinkelse, afhjælpning af mangler og produktansvar, og derfor faldt udenfor ovenstående betingelser. Rådet fandt heller ikke at betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, var opfyldt. Ankenævnet stadfæstet dette ved kendelse af 18/3-99.