Mødedato: 29-08-2022

Rosendahl Design Group AJS

Resumé

Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 7,5 millioner kroner til Rosendahl Design Group for at bryde konkurrenceloven. Overtrædelsen er sket ved, at Rosendahl Design Group har indgået aftaler med forhandlere
om begrænsning af forhandlernes passive videresalg til andre forhandlere og aftaler om bindende videresalgspriser. Det er styrelsens vurdering, at adfærden samlet set har haft til formål at holde videresalgspriserne på et vist niveau samt at denne er egnet til at påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Det skyldes, at der er tale om vertikale aftaler, der (i) omfatter en hel medlemsstats område (Danmark), (ii) omfatter brugskunst, isenkram og designprodukter, der let kan handles over grænserne, og (iii) vedrører begrænsning af passivt videresalg til andre forhandlere, og prisbinding (bindende videresalgspriser). Sagen er derfor behandlet efter både konkunenceloven og EUF-traktaten. Bøden er udmålt på baggund af overtrædelsens grovhed, varighed samt den globale koncernomsætning, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. I. Derudover er der ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på skærpende og formildende omstændigheder. Som skærpende omstændigheder er der jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 2, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group NS har udsat andre virksomheder for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende aftale. Som formildende omstændigheder er der jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group A/S ved en intern politik for overholdelse af konkurrencereglerne har gjort en aktiv indsats for at sikre compliance. På baggrund af en konkret vurdering af ovenstående omstændigheder er bøden fastsat til 10 mio. kr. Da Rosendahl Design Group NS har erkendt erkendt overtrædelsen og til bidraget til opklaringen er der jf. konkutTencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 4 indrømmet en rabat, således, at bøde ender på 7 ,5 mio. kr.