Mødedato: 07-05-2021

Rønne Havn A/S v Danske Færger

Resumé

Sagen, der blev anlagt den 7. juni 2018, vedrørte det aftaleretlige grundlag for opkrævning af havneafgifter, herunder om Rønne Havn har misbrugt sin dominerende stilling ved opkrævning af afgifterne. I sagen havde en færgeoperatør henvendt sig til Rønne Havn mhp. at afklare om denne i den nære fremtid forventede at ændre vilkårene væsentligt. Efter at dette var afkræftet afgav operatøren tilbud til Trafikstyrelsen på besejlingen af en færgerute. Efter dette var sket varslet havnen væsentlige takststigninger på flere hundrede %, hvilket operatøren mente var udtryk for et udnyttende misbrug. Sø & Handelsretten var umiddelbart tilbøjelig hertil, men fandt det ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet, da prisstigningen stred mod aftalegrundlaget. Bl.a. da operatøren specifikt havde anmodet havnen om at bekræfte vilkårene for den brug af havnen, hvorfor det fremstod illoyalt når havnen senere hævet prisen markant. Sø & Handelsretten indikeret dog også at den voldsomme, og ubegrundet prisstigning, potentielt kunne være et misbrug, men at der i øvrigt ikke var fremlagt dokumentation eller beregninger, der gav holdepunkter for en konklusion. Udover udnyttelse kunne adfærden også have været ekskluderende. I aftalen med Trafikstyrelsen indgik en fast betaling og såfremt havnen var kommet igennem med sin prisstigning, ville færgeoperatøren formentlig ikke have kunnet overvælte sit tab på Trafikstyrelsen. Implicit heri ville operatøren lide et økonomisk tab og potentielt blive ekskluderet. Sagen blev oprindeligt anket, men anken blev hævet.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11