Mødedato: 15-12-1999

Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S

Resumé

Ved vurderingen af en roamingaftale som Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S havde indgået med Mobilix A/S, skulle Konkurrencerådet tage stilling til bestemmelsen om eksklusivitet og aftalens længde samt en mindstekøbsklausul. Rådet fandt, at da bestemmelserne var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, kunne der ikke gives aftalen en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Rådet fandt ej heller, at aftalen kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, idet rådet mente, at bestemmelsen om eksklusivitet og varighed gik længere end, hvad der var nødvendigt, idet SONOFON ikke havde inddraget muligheden for roamingaftaler ved buddet på GSM 900-tilbuddet og der derfor ikke var ikke-inddækkede udgifter i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Konkurrencerådet fandt endvidere, at kravet om mindstekøb udgjorde en betydelig del af Mobilixs forventede omsætning, hvilket rådet mente stred imod det af rådet opstillede princip om at mindstekøb kun måtte udgøre en beskeden del af den forventede omsætning, og gik derfor længere end hvad der var nødvendigt. Konkurrencerådet fandt desuden, at eksklusiviteten og varigheden af denne udelukkede konkurrencen på markedet for roamning i 5 år. Konkurrencerådet udstedte derfor påbud om, at parterne skulle ophæve aftalen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. §16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet