Mødedato: 26-08-1998

Prisfastsættelsesprincipper i forsyningsmonopoler

Resumé

Efter anmodning fra Konkurrencerådet, havde styrelsen udarbejdet et generelt notat om principperne for prisfastsættelsen i forsyningsmonopoler. Infrastrukturdelen af forsyningsmonopoler er som hovedregel naturlige monopoler, dvs. at én virksomhed producerer mere effektivt end to eller flere virksomheder. Infrastrukturdelen kan derfor ikke liberaliseres, og priserne for brugen af (adgangen til) infrastrukturen må reguleres. Derimod kan ydelserne ved brugen af infrastrukturen, fx jernbanegodstransport, samt vedligeholdelse af infrastrukturen konkurrenceudsættes. En hensigtsmæssig regulering af det naturlige monopol skal ske ud fra nogle principper, der i størst mulig omfang lever op til konkurrencelovens intentioner om en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer på både kort og lang sigt. I notatet peges på to overordnede hensyn, som reguleringen bør sikre: (1) Virksomheden skal have et incitament til en effektiv ressourceanvendelse herunder til, at den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. (2) Virksomheden skal i de tilfælde, hvor infrastrukturen ikke er fuldt udbygget have et incitament til investeringer i innovationer og udbygninger af kapitalapparatet. På denne baggrund foretages en vurdering og anbefaling af principper, som bør lægges til grund for prisfastsættelsen i forsyningsmonopoler.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Forsyningsmonopoler

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant