Mødedato: 31-05-2017

Post Danmarks rabatter til magasinpostkunder 2007-2009 (magasinpost III)

Resumé

Afgørelsen vedrørte Post Danmarks individuelle målrabatter til tre magasinpostkunder, Aller, Egmont og Bonnier, i perioden 2007-2009. De tre magasinpostkunder var på det tidspunkt de tre største enkeltkunder på magasinpostområdet. Post Danmark havde 2007-2009 endvidere en dominerende stilling med over 80 procent af markedet for distribution af magasinpost og var den eneste landsdækkende distributør, og derved en uomgængelig samhandelspartner. Rabatten var ikke blot betinget af opfyldelsen af nærmere fastlagte mål, men udgjorde også en betydelig del af det samlede behov hos disse. Derudover ville manglende målopfyldelse, der ikke skyldtes abonnementnedgang, medføre en opsigelse af særaftalen. Konkurrencerådet fandt, at rabatten derved var betinget af defacto eksklusivitet, hvilket blev forstærket ved kundernes uklarhed om de nye vilkår, såfremt målene ikke blev realiseret, og aftalen opsagt. Endvidere var der faktuel sket opsigelse, efterfulgt af senere fremsendelse af nye, ringere, vilkår. Konkurrencerådet mente, jf. Intel, ikke, at man var forpligtet til at efterprøve rabatternes evne til lukke markedet, men gennemførte alligevel en analyse heraf. Denne lagde vægt på i) forskellene i markedsandele overfor konkurrenterne, dvs. omfanget af i) Post Danmarks dominans, ii) rabatspændet, iii) referenceperioden, iv) rabatternes loyalitetsskabende virkning samt v) uigennemsigtighed i tildelingskriterierne. Derved forudsagde Konkurrrencerådet reelt det senere udfald af EU-domstolens dom i Intel. Sagen var en udløber af, at Konkurrenceankenævnet havde hjemvist Magasinpost II grundet manglede analyser af visse forhold. Derudover var hele sagen stillet i bero, mens EU-domstolen behandlede Post Danmark II og EU-Retten Intel. Post Nord synes at have taget afgørelsen til efterretning og ikke videreført den.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1 og artikel 102, litra a

Skadesteorier

Ekskluderende rabat

Brancher

Post

Samhandeler

Ja

Metoder

Udbuds, og efterspørgselsessubstitution samt SSNIP

Produktmarkeder

distribution af magasinpost