Mødedato: 30-05-2001

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en anmeldt overenskomst mellem Glarmesterlauget i Danmark og Tryg-Baltica Forsikring A/S henholdsvis Dansk Glasforsikring A/S var omfattet af KL § 6, stk. 1, idet den indeholdte prislister for isætning og glas og rabatter, som laugets medlemmer skulle overholde. Aftalen kunne derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Styrelsen fandt endvidere ikke at betingelser for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, var opfyldt. Konkurrencerådet udstedte påbud til parterne om, at ophæve overenskomsterne, og endvidere blev det meddelt lauget et påbud om at ophøre med at udsende de til overenskomsternes hørende prislister. Ej tillagt opsættende virkning af ankenævnet ved kendelse af 26/7-2001. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse ved kendelse af 17/7-2002. Ankenævnet fandt – i lighed med Konkurrencerådet – at der forelå en krænkelse af konkurrenceloens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. stk. 2, nr. 1.