Mødedato: 22-12-2022

ØnskeBørn – Aktindsigt

Resumé

Konkurrenceankenævnet stadfæstet KFST afvisning af en anmodning om aktindsigt i grundlaget for en kontrolundersøgelse. Ankenævnet fandt, at dette ikke afskar virksomheden fra at varetage sine interesser under konkurrencesagen ved styrelsen og den hertil relaterede retssag vedrørende spørgsmålet om ”out of scope”. Ankenævnet lagde vægt på navnlig den omfattende redegørelse for sagsbehandlingen, der var givet af styrelsen, den omstændighed, at ØnskeBørn har fået aktindsigt i de 2 henvendelser (1 som aktindsigt og 1 som meroffentlighed), hvor virksomheden er omtalt, og at ingen af de 16 henvendelser efter det oplyste er indgået i grundlaget for Retten i Glostrups kendelse af 20. november 2020 om kontrolundersøgelse hos ØnskeBørn. Af de nævnte grunde, og da det i øvrigt for nævnet anførte, herunder bemærkningerne vedrørende muligheden for ekstrahering, ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster Konkurrenceankenævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 14. juli 2022. Den underliggende sagen vedrørte priskoordienring indenfor en frivillig kæde (Ønskebørn) Sagen var oprindelig om vertikale prisbindinger, men på baggrund af materialet frenskaffet under denne blev der åbnet en sag om horisontale prisaftaler i maj 2021. Ønskebørn mener bl.a. at dette faldt udenfor den indhentet retskendelse, og anlagde 1. juli en retssag herom. Den materielle sag blev foreløbigt afgjort 29. marts 2023.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist