Mødedato: 26-08-1998

MD Foods og Kløver Mælks aftaler om P-amba og M-amba

Resumé

Konkurrencerådet fandt en række bestemmelser i nogler aftaler mellem MD Foods amba og Kløver Mælk A.m.b.a. problematiske. Bestemmelserne vedrørte bl.a. eksklusiv købs- og leveringspligt og ensartning af deres andelshaveres betalingsforhold. Konkurrencerådet påbud de problematiske aftaler ophævet, idet nogle kunne opnå individuel fritagelse. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet. Dels med påstand om underkendelse og dels påstand om frist forlængelse i forhold til opfyldelse af påbudet. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afslag af 7. oktober 1998 på fristforlængelse, men endte med at hjemviste sagen til fortsat behandling i Konkurrencerådet. Specifikt mhp. stillingtagen til, om aftalekomplekset som helhed var omfattet af § 6, stk. 1, og der i givet fald skulle meddeles fritagelse efter § 8, stk. 1, og, hvis for hvilket tidsrum og på hvilke vilkår, eller om skulle meddeles påbud for hele aftalekomplekset eller dele heraf.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Mejeri (mælk)

Samhandeler

Ikke angivet