Mødedato: 28-11-2005

Konkurrencestyrelsens supplerende bindende udtalelse om TDC’ betalingsvilkår ved afregning af samtrafikydelser

Resumé

Tiscali A/S og Cybercity A/S havde klaget til Konkurrencestyrelsen over TDC Totalløsninger A/S, og gjort gældende, at det var uforeneligt med konkurrencelovens § 11, at (i) at stille krav om bankgaranti for indgåelse af samtrafikydelser, (ii) at kræve kvartalsvise forudbetalinger i alle samtrafikaftaler undtagen gensalg, og (iii) ved at tilbyde forskellige vilkår til operatørerne på markedet. Da spørgsmålene reelt henlå under telemyndighedernes kompetence, afgav KFST en udtalelse hertil. Jf. denne var det urimeligt, når TDC både stillede krav om 3 måneders forudbetaling og sikkerhedsstillelse, og uforeneligt med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1. TDC ville efter styrelsens opfattelse opnå fornøden afdækning af selskabets kreditrisiko, såfremt selskabets betalingsvilkår i standardaftalerne ændredes, således at TDC har mulighed for at stille krav om 30 dages forudbetaling og sikkerhedsstillelse for et beløb svarende til værdien af leverede samtrafikydelser i ophævelsesperioden. For så vidt angik standardaftalen vedrørende gensalg, hvor fakturering sker månedsvis bagud, vil TDC opnå fornøden afdækning af selskabets kreditrisiko, såfremt selskabets betalingsvilkår i aftalen ændres, således at TDC har mulighed for at stille krav om sikkerhedsstillelse for den bagud betalte måned samt for et beløb svarende til værdien af leverede ydelser i ophævelsesperioden. Sagen blev herefter indbragt for Konkurrenceankenævnet, der ved kendelse af 13/9-2006 underkendte styrelsens udtalelse, idet man ikke mente, at der var gennemført tilstrækkelige undersøgelser som grundlag herfor.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet