Mødedato: 24-11-2004

Klage over SAP Danmark A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., at foretage yderligere undersøgelser i anledning af en klage fra en handelsskole over SAP Danmark A/S. Handelsskolen udbød på lige fod med en lang række virksomheder kurser i SAP’s virksomhedssystemer. I forbindelse med forhandlinger om licensbetingelserne blev SAP Danmark i 2003 opmærksom på, at handelsskolen bl.a. udnyttede systemet ved fjernopkobling og gjorde handelsskolen opmærksom på, at denne brug af systemet ikke var indeholdt i de gældende licensbetingelser. Der opstod herefter mellem parterne uenighed om, hvorvidt dette havde været indeholdt i licensbetingelserne, men SAP Danmark fastholdte, at der ikke var mulighed for denne brug af systemet, og forlangte en mangedobling af licensbetalingerne, hvis dette fortsat skulle være muligt. Det var imidlertid Konkurrencestyrelsens vurdering, at der selv med denne snævre markedsafgrænsning ikke ville være anledning til at gå videre med sagen, idet der kun i ganske særlige tilfælde kunne pålægges en indehaver af ophavsrettigheder at udstede en licens. Det fremgår af EU-praksis (senest kommet til udtryk i EF-Domstolens dom i sagen IMS Health, sag C-418/01), at følgende 3 kumulative betingelser skal være opfyldt: nægtelsen skal forhindre fremkomsten af et nyt produkt, den skal være ubegrundet, og den vil udelukke konkurrencen på et afledt marked. Da SAP Danmark allerede udbød kurser på SAP-standardsystemet, forhindrede nægtelsen ikke fremkomsten af et nyt produkt på markedet, og betingelsen for et påbud til SAP Danmark var således ikke til stede.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse