Mødedato: 21-06-2006

Klage over Nordvestsjællands Renovationsselskab I/S (Noveren)

Resumé

Konkurrencerådet har i dag besluttet at rette henvendelse til miljøministeren om reglerne for affaldshåndtering. Konkurrencerådet påpeger over for ministeren, at det er uhensigtsmæssigt at virksomheder tillægges forvaltningsopgaver, når de samtidig optræder som konkurrent på markedet. Konkurrencerådet har endvidere afgjort, at Nordvestsjællands Renovationsselskab (Noveren) ikke har misbrugt en dominerende stilling i forbindelse med indkøb af genanvendeligt jern og metal. Noveren er et kommunalt fællesskab, der modtager, behandler, deponerer og sorterer affald fra de ni deltagerkommuner. Noveren modtager også genanvendeligt materiale fra private og offentlige virksomheder. Konkurrencestyrelsen modtog en klage om, at Noveren registrerer virksomheder, som erhvervsmæssigt transporterer affald, samt at disse skal indberette transporter af affald i kommunen til Noveren efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Herved tvinges virksomhederne til at indberette følsomme oplysninger til en konkurrent. Da der ikke er tale om udøvelse af erhvervsvirksomhed, kan Konkurrencerådet ikke gribe ind over for dette. Konkurrencerådet opfordrer i stedet miljøministeren til at sikre, at virksomheder ikke tillægges forvaltningsopgaver, der aktuelt eller potentielt giver dem adgang til følsomme oplysninger fra deres konkurrenter. Der var samtidig klaget over, at Noveren betaler mere end markedsprisen for at modtage genanvendeligt jern og metal og dermed forvrider konkurrencen på markedet. Undersøgelsen viste, at Noveren’s indkøbspris er markedsprisen fratrukket Noveren’s omkostninger til håndtering samt omkostninger til videresalg. Noveren’s prisfastsættelse udgør derfor ikke et misbrug.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering