Mødedato: 25-04-2001

Klage over Nordisk Film Video A/S’ rabatvilkår

Resumé

Styrelsen har truffet afgørelse om, at Nordisk Film Video A/S’ rabatvilkår over for en forhandler iPlay Time Video kæden ikke er i strid med konkurrencelovens bestemmelser. Som en følge af ra-batbetingelserne ydes der større rabatter til forhandlere, der indkøber et vist fast minimum af kasset-ter hver måned end til andre forhandlere. Sidstnævnte forhandlere skal således købe et større kvan-tum af kassetter for at få tilbudt den samme stk. pris, som førstnævnte forhandlere får tilbudt. Sty-relsen fandt, at konkurrencelovens § 11 ikke er anvendelig, idet Nordisk Film Video A/S, på bag-grund af de oplysninger Konkurrencestyrelsen er i besiddelse af, ikke besidder en dominerende stilling på markedet for udlejningsvideoer. Rabatvilkårene kan heller ikke anses for at være i strid med konkurrencelovens § 6. Dette begrundede styrelsen med, at den omhandlede rabatform inde-bærer visse omkostningsfordele (planlægningsrabat), og at den ikke er konkurrencebegrænsende, i og med at forhandlerne ikke er bundet til denne ene rabatform. Klager er således ikke afskåret fra at benytte sig af rabataftalen, hvis han opfylder betingelsen om at købe et vist minimum hver måned. Han kan frit vælge mellem rabatsystemerne, og mindstekøbsforpligtelsen indebærer ikke, at han skal købe et bestemt antal titler hver måned.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Rabatter

Samhandeler

Ikke angivet