Mødedato: 27-01-1999

Klage over Dansk Sportsdanserforbund afvist

Resumé

Danselærer Organisationernes Forening (DOF) klagede over, at Dansk Sportsdanserforbund (DS) havde stillet sig i vejen for, at et hold ty-ske dansere deltog i et af DOF arrangeret dan-sestævne i Sakskøbing. Konkurrencestyrelsen afviste klagen under henvisning til, at DS i det konkrete tilfælde alene har varetaget amatør-sportslige hensyn, og at der således ikke var tale om erhvervsvirksomhed, der ifølge konkurren-celovens § 2 var omfattet af lovens bestemmel-ser.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL gælder ikke

Opfølgninger

Nej

Litra

§2

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Sport

Samhandeler

Ikke angivet