Mødedato: 30-09-1998

Klage over biomasseaftalen

Resumé

I forbindelse ned den daværende regerings indgåede ”biomasseaftale” af 14. juni 1993, rettede Konkurrencestyrelsen – på baggrund af en klage fra virksomheden Pindstrup Bioenergi A/S – henvendelse til Energistyrelsen. Konkur-rencestyrelsen anbefalede, at det for at fremme konkurrencen mellem biomasseprodukter, og for at undgå konkurrenceforvridning over for de enkelte biobrændsler, ville være hensigts-mæssigt hvis Miljø- og Energiministeren ved udmøntning af biomasseaftalen gennem pålæg-get i elforsyningslovens § 13, stk.1. nr. 1 og 2, udvidede produktsortimentet til at omfatte an-dre biobrændsler end halm og træflis.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§§6 og 11

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke angivet