Mødedato: 26-04-2000

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Resumé

På baggrund af en klage over Sønderborg Taxa foretog Konkurrencestyrelsens en undersøgelse af forholdene i taxibranchen viste, at kommunerne i en række amter samordnede fastsættelse af maksimaltaksterne på taxikørsels. Undersøgelsen viste herefter at Sønderborg Taxi, Dansk Taxi Forbund og Centralforeningen af Taxiforeninger i sine vedtægter, havde bestemmelser der medførte, at vognmændene skulle følge de af foreningensledelsen fastsatte takster, som fulgte kommunernes maksimaltakster. Konkurrencerådet meddelte de tre foreninger, at vedtægterne ikke var en følge af offentlig regulering og derfor fritaget for forbuddet i KL § 6, stk. 1. Der blev herefter udstedt påbud om, at bestemmelserne skulle ophæves. Opretholdt af landsretten. Konkurrenceankenævnet fandt ikke grundlag for at antage, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden, indtil Ankenævnets stillingtagen forelå, kunne medføre skadevirkninger, som kunne begrunde, at der skulle tillægges klagen opsættende virkning. Opretholdt af ankenævnet 16/1-2001.