Mødedato: 26-04-2000

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Resumé

Konkurrencerådet meddelte på baggrund af klage fra en konkurrent, Dansk Taxis Forbund, Centralforeningen af Taxiforeninger, Bestillingskontorernes Sammenslutning samt de bestillingskontorer, som udsteder firma-taxiboner, at disse tilsammen indtager en kollektiv dominerende stilling på markedet for udstedelse af firma-taxiboner, og har misbrugt denne stilling ved ikke at ville cleare firma-taxiboner fra Dantaxi, da nægtelsen ikke var begrundet i saglige, rimelige, objektive vilkår. Der blev derfor udstedt påbud om, at Dantaxis firma-taxiboner skulle modtages på samme saglige, rimelige og objektive vilkår som andre bestillingskontorers og vognmænds. Konkurrenceankenævnet fandt i sin foreløbige kendelse af 5/7-2000 ikke grundlag for at antage, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden indtil Ankenævnets stillingtagen forelå, kunne medføre skadevirkninger, som kunne begrunde, at der skulle tillægges klagen opsættende virkning. Stadfæstet af ankenævnet. Se også afgørelse af 31/5/2006.