Mødedato: 19-12-2001

Ikke-indgrebserklæring overfor konkurrenceklausul

Resumé

Lind & Cadovius anmeldte som repræsentant for A/S Em. Z. Svitzer 12. december 2000 en over-dragelsesaftale vedrørende A/S Em. Z. Svitzers overtagelse af 2 bugserbåde med tilhørende kunde-kreds fra Stevns Charter & Towage A/S. Ved anmeldelsen anmodes om ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Den anmeldte aftale indeholder blandt andet en konkurrenceklausul, som i perioden 1. december 2000 til 1. de-cember 2002 opstiller begrænsninger for sælgers erhvervsmuligheder i Danmark og Sverige. Kon-kurrencestyrelsen finder ikke, at aftalen er omfattet af nogen gruppefritagelser. Konkurrencestyrel-sen finder, at der med nogen rimelighed kan argumenteres for, at aktionsradius for en danskhavne-bugseringsbåd også kan omfatte Sydsverige, men at en udstrækning af konkurrenceklausulen til at omfatte hele Sverige er for vidtgående, blandt andet fordi Stevns Charter & Towage A/S ikke tidli-gere har virket eller kunne anses som konkurrent til andre virksomheder i hele Sverige. Efter Kon-kurrenceankenævnets praksis er konkurrenceklausuler dog kun omfattet af forbuddet i konkurrence-lovens § 6, stk. 1, hvis klausulen har en mærkbar påvirkning på markedet. Afgørende er det i den forbindelse, at Stevns Charter & Towage A/S ikke er så store, at klausulen medfører en fastlåsning eller udelukkelse af en vigtig konkurrent. Konkurrencestyrelsen finder derfor ikke, at klausulen har eller har haft en mærkbar påvirkning på markedet, hvorfor den ikke er omfattet af forbuddet i kon-kurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen finder ikke, at aftalen i øvrigt indeholder bestem-melser, som er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen har derfor meddelt ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens § 9, for så vidt angår hele den anmeldte aftale.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6,stk. 1.

Brancher

Bugserbåde

Samhandeler

Ikke angivet