Mødedato: 30-05-2001

Henstilling vedr. amternes godkendelse af kvalificerede tolke/tolkebureauer

Resumé

På baggrund af en række klager undersøgte Konkurrencestyrelsen markedet for tolkning og tolkeformidling for konkurrencebegrænsninger. Efter Landsoverenskomsten om almen lægegerning nr. 2161 opnåede de praktiserende læger et tillæg ved konsultationer, hvor der anvendes en af amterne kvalificeret tolk. Listen over kvalificerede tolke/tolkefor-midlingsbureauer opførte få eller kun et enkelt tolkeformidlingsbureau på trods af, at der eksisterede andre kvalificerede aktører på markedet. Konkurrencestyrelsen oplyste amterne, at det er styrelsens vurdering, at en praksis, som medførte, at kun tolke rekvireret via et bestemt tolkeformidlingsbureau udløser et ekstra honorar til lægerne, var konkurrencebegrænsende i de tilfælde, hvor det udelukkede kvalificerede tolke, som ikke er tilknyttet det pågældende bureau eller andre kvalificerede tolkeformidlingsbureauer, da de praktiserende læger i praksis ville benytte de tolke, der fremgik af listen Konkurrencestyrelsen henstillede til amterne, at det skulle sikres, at udarbejdelsen af listen over kvalificerede tolke/tolkeformidlingsbureauer sker udfra kvalitative, objektive og ikke-diskriminerende kriterier således, at alle kvalificerede tolke/tolkeformidlingsbureauer har mulighed for at blive optaget på listen og dermed få lige adgang til markedet. Spørgsmålet burde behandles efter KL § 11, da der ikke foreligger en aftale om hvem der er på listen. Amterne indtager en dominerende stilling på markedet for tildeling af ekstra honorar og dette har konsekvenser på et andet marked når amterne ikke har faste og åbne kvalitative krav for optagelse på listen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Tolk

Samhandeler

Ikke angivet