Mødedato: 24-04-2002

Group 4 Falck A/S’ overtagelse af det amerikanske selskab Wackenhut Corporation

Resumé

Sagen vedrører Group 4 Falck A/S’ planlagte overtagelse af det amerikanske selskab Wackenhut Corporation. Group 4 Falck anmodede i den forbindelse om en godkendelse af fusionen i henhold til konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Group 4 Falcks omsætning var i 2000 på 18,5 mia. DKK, hvoraf 3,866 mia. DKK hidrørte fra omsætning i Danmark. Wackenhut havde i 2000 en omsætning på verdensplan på 21 mia. DKK. De deltagende virksomheders omsætning overskred tærskelværdierne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2. Fusionen var derfor omfattet af konkurrenceloven, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. I Danmark havde Group 4 Falck aktiviteter inden for sikring og redningstjenester. Wackenhut var imidlertid ikke repræsenteret i Danmark. Sammenlægningen af de to virksomheder førte derfor ikke til, at Group 4 Falcks markedsandel i Danmark blev forøget. Der kunne heller ikke antages at være tale om, at Group 4 Falck med fusionen udelukkede en potentiel konkurrent fra det danske marked. Som følge heraf førte fusionen ikke til, at der skabtes eller styrkedes en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte derfor fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7, jf. stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Sikring og redningstjeneste

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Sikrings- og redningstjenester. Tjenester inden for offentlige - private partnerskaber. Vikar og rekruteringstjenester