Mødedato: 17-12-2003

Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Aalborg Kommune ikke kunne dokumentere, at prisen for fritvalgsydelserne personlig pleje og praktisk hjælp var fastsat i overensstemmelse med loven. Kommunen havde ikke kunne dokumentere, at der reelt var blevet anvendt de timer, som beregningen lagde til grund, hvorfor der skete en overførsel af offentlige midler til den kommunale virksomhed, som var konkurrenceforvridende. Desuden anvendte Aalborg Kommune personer i job med løntilskud. Styrelsen fandt, at såfremt kommunen anvendte sådan arbejdskraft, skulle kommunen ved beregningen af timeprisen kun indregne den andel af personer med løntilskud, som en privat virksomhed havde mulighed for at ansætte, og kommunen måtte desuden kun indregne størrelsen af det løntilskud, som en privat virksomhed ville kunne opnå. Styrelsen udstedte derfor påbud til Aalborg Kommune om straks at rette op på forholdene. Konkurrencestyrelsen valgte, at denne sag skulle danne baggrund for fremtidige sager om prisfastsættelse af fritvalgsydelser. Kommunen tilkendegav efterfølgende, at den ville opfylde påbuddet ved at indregne den faktisk anvendte tid dokumenteret gennem en stikprøveundersøgelse, dvs. både på personlig pleje og praktisk hjælp. Styrelsen fulgte op herpå i 2005 og kunne konstatere, at indhentede oplysninger og stikprøver ikke længere indikerede konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a. Konkurrencerådet ville derfor ikke gå videre med sagen. Parallelt hermed rettede rådet i 2004 henvendelse til socialministeren samt økonomi- og erhvervsministeren, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 5, og påpegede problemerne med at beregne en konkret pris. Ministeriet vendte tilbage 22/6-2005 med meddelelse om, at serviceloven ville blive ændret.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a, stk. 1, jf. stk. 2

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Personlig pleje

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant