Mødedato: 26-01-2015

Fjernvarme Fyn Holding A/S’ køb af Fynsværket A/S og Odense Kraftvarmeværk A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Fjernvarme Fyn Holding A/S’ erhvervelse af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. Fusionen berører følgende markeder; (i) markedet for engrossalg af fysisk elektricitet, (ii) markedet for produktion af fjernvarme, (iii) markedet for transmission og distribution af fjernvarme, (iv) markedet for systemydelser, samt (v) markedet for forbrænding af affald. Ingen af disse medførte risiko for horisontale effekter. Med fusionen øges Fjernvarme Fyns andel af det relevante marked for produktion af fjernvarme betydeligt. Fjernvarme Fyn var før fusionen endvidere aktiv på markedet for transmission og distribution af fjernvarme og derved vertikalt integreret inden for fjernvarmesektoren. Grundet sektorregulering gav fusionen dog ikke anledning til vertikale effekter. KFST fandt derfor, at fusionen ikke gav anledning til indsigelser, hvorefter den blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant