Mødedato: 23-03-2018

Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S

Resumé

Sagen vedrører Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S. Transaktionen finder sted ved, at Energinet erhverver samtlige aktier i NGF Nature Energy Distribution A/S som led i den politiske beslutning om, at den danske naturgasinfrastruktur skal være ejet af staten. NGF Nature Energy Distribution A/S ejede og drev gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven på Fyn. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejer og driver væsentlige dele af den danske energiinfrastruktur, herunder el- og gastransmissionsnettet. Endvidere ejer og driver Energinet gasdistributionsnettet i Syd- og Sønderjylland, Syd- og Vestsjælland samt enkelte ledningstrækninger på Fyn og i Københavnsområdet. Parterne henviste til praksis fra Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvori der afgrænses et nationalt marked for transmission af naturgas og regionale markeder for distribution af naturgas, svarende til distributionsselskabernes bevillingsområde. På det vertikalt forbundne marked for transmission af naturgas har Energinet både før og efter fusionen en markedsandel på 100 pct, men da Energinets priser og vilkår er genstand for sektortilsyn ville Energinet ikke være i stand til at udnytte denne position. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

a) Markedet for transmission af naturgas og b) Markederne for distribution af naturgas