Mødedato: 26-01-2000

Danske Trælast – konkurrenceklausuler i form af rådighedsindskrænkninger

Resumé

Konkurrencestyrelsen har afgjort 10 sager om klausuler pålagt i forbindelse med, at Danske Trælasts har afhændet bygninger som tidligere har været anvendt til trælast eller byggemarked. De anmeldte klausuler indeholder forbud mod, at køber i en bestemt periode efter overtagelse af ejendommen kan anvende denne til trælast eller byggemarked. De anmeldte klausuler forhindrer køber i at udnyt-te netop de pågældende ejendomme til bestemte formål. Klausulerne har derfor karakter af rådighedsindskrænkning i et materielt aktiv. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse kræver etable-ring af trælastvirksomhed ikke store investeringer i materiel og fysiske rammer eller særlig infra-struktur. Det er derfor styrelsens vurdering, at de pågældende klausuler ikke begrænser købernes adgang til markedet. Styrelsen har derfor meddelt Danske Trælast, jf. konkurrencelovens § 9, at styrelsen ikke finder, at der ved aftalerne foreligger en sådan markedspåvirkning, at der er tale om konkurrencebegrænsninger omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Træindustri

Samhandeler

Ikke angivet