Mødedato: 02-11-2001

Dansk Tandplejerforening mod Sundhedsministeren

Resumé

Ved en lovændring i 1996 var der indført en autorisationsordning, hvorefter selvstændige erhvervsdrivende tandplejere fik ret til at udføre tandeftersyn og visse tandbehandlinger. Sundhedsministeren havde dog afvist at yde tilskud efter lov om offentlig sygesikring til behandlinger hos selvstændigt praktiserende tandplejere, hvilket Dansk Tandplejerforening indbragte for domstolene. Et af de her fremførte anbringender var at beslutningen var uforenelig med konkurrenceloven. Landretten frifandt ministeriet, idet den vedtagne lov havde delegeret det til dette at beslutte om der skulle indrømmes tilskud eller ej. Specifikt i forhold til konkurrenceloven fastslog landretten, at opgaver pålagt ved lov om offentlig sygesikring, ikke havde erhvervsmæssig karakter. Som følge heraf fandt konkurrenceloven ikke anvendelse. Højesteret stadfæstet landsrettens dom.

Myndigheder

Dom

Opfølgninger

Nej