Mødedato: 24-06-2015

Danish Agro a.m.b.a.’s erhvervelse af enekontrol over Dan Agro Holding A/S

Resumé

Transaktionen omfattede to delvist sammenhængende transaktioner hvor Danish Agro købte Dan Agro, der ejer grovvareselskabet Hedegaard Agro, samt DLA Agro, der køber ind for en række danske og nordeuropæiske grovvareselskaber. Alle de involverede virksomheder er grovvarevirksomheder og opererede på forskellige grovvaremarkeder indenfor landbrug. Danish Agro besad inden fusionen mere end 50 procent af aktierne i Dan Agro, men havde på grund af et stemmeloft i selskabets vedtægter ikke haft kontrol over Dan Agro. Stemmeloftet blev ophævet som følge af fusionen. Ved vurderingen af den konkurrencemæssige konsekvens af fusionerne lagde KFST vægt på det kontrafaktiske scenarie, som omfattede, at status quo ville blive opretholdt, såfremt fusionen ikke fandt sted. Derudover ville fusionerne give anledning til betænkeligheder på en række af de horisontale detailmarkeder, hvor virksomhederne opererede. Desuden fandt styrelsen, at markederne ikke var præget af hverken stærke kunder eller konkurrenter, som ville kunne imødegå betænkelighederne, hvorfor styrelsens samlede vurdering var, at fusionen ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Styrelsen kunne derfor ikke godkende fusionen som forelagt. Dette omfattede både horisontale og vertikale effekter samt ensidige og koordinerede virkninger. Danish Agro afgav derfor i alt 13 tilsagn for at opnå Konkurrencerådets godkendelse rettet mod at give andre grovvareselskaber adgang til fjerkræfodermarkedet. Det omfattede bl.a., at Danish Agro skulle frasælge to foderfabrikker godkendt til produktion af fjerkræfoder til Hornsyld Købmandsgaard og Mollerup Mølle per dags dato. Endvidere skulle andre grovvareselskaber have adgang til indkøb af foderråvarer, planteværn og gødning på samme vilkår som Danish Agro, samtidig med at Danish Agro ikke måtte få adgang til fortrolig viden om konkurrenternes indkøb. KFST godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 e, stk. 1 og 2, jf. § 12 c, stk. 1 og 2.