Mødedato: 11-07-2022

Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter skabelsen af det selvstændigt fungerende joint venture Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S. Dette vil være ejet i fællesskab af Odense Kommune, AP Ejendomme, Civica og FAB, hvor hver part vil besidde en ejerandel på 25 pct. på tidspunktet for oprettelsen af Arealudviklingsselskabet. Efter indskud af samtlige relevante arealer i Vollsmose i Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S vil Odense Kommune besidde en ejerandel på ca. 25 pct., AP Ejendomme vil besidde en ejerandel på 25 pct., Civica vil besidde en ejerandel på ca. 36 pct. og FAB vil besidde en ejerandel på ca. 14 pct. Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S skal forestå arealudviklingen samt salg af byggeretter i et af Transport-, Bygnings- Boligministeriet fastsat afgrænset område i Vollsmose i forbindelse med byudviklingsprojektet ”Fremtidens Vollsmose”. Odense Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Odense Kommune ejer derudover en række selskaber relateret til offentlige aktiviteter. Odense Kommune udlejer i begrænset omfang kommunalt ejede bygninger. Dette vedrører primært boligudlejning til ældrecentre, støttecentre og lignende. Derudover har Odense Kommune en mindre portefølje af boligudlejningsejendomme, der udlejes til boligsociale formål. Endelig har Odense Kommune en mindre portefølje af erhvervsejendomme, der udlejes til private. Ejerskabet til disse erhvervsejendomme er nødvendiggjort af kommunale planmæssige forhold, herunder eksempelvis byudvikling og trafikplanlægning.¨AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab, som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Civica er en almen boligorganisation, der har som kerneaktivitet at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Civica udlejer mere end 11.000 almene boliger, hvoraf hovedparten er placeret i Odense og Middelfart. FAB er en almen boligorganisation, der har som kerneaktivitet at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alment boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. FAB udlejer mere end 8.000 almene boliger, der alle er placeret på Fyn, herunder i Odense.¨Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant