Mødedato: 26-02-2003

Anmeldelse af konkurrenceklausul mellem Vitfoss A/S og ØK

Resumé

Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse om at aktieoverdragelsesaftalen, som er indgået mellem parterne i forbindelse med ØKs afhændelse af sine aktier i Danish Freeze Dry A/S, ikke efter de forhold styrelsen har kendskab til, indeholder bestemmelser, der er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der kan derfor gives en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9. Ved aktieoverdragelsesaftalen af 23. marts 2000 overdrog ØK sin aktieandel i Danish Freeze Dry A/S til Vitfoss A/S. Aftalen indeholder bl.a. en konkurrenceklausul, som forpligter ØK (og ØKs dattersel-skaber) til ikke direkte eller indirekte, at drive konkurrerende virksomhed for så vidt angår produk-tion af frysetørrede madingredienser i en periode på 5 år regnet fra den 29. marts 2000. Styrelsen har vurderet, at klausulen går længere end nødvendigt for overdragelsen af aktierne til Vitfoss A/S, jf. Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger (EFT 2001/C 188/03). Styrelsen fin-der dog ikke, at denne begrænsning har en sådan virkning for konkurrencen, at den er omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der er herved lagt til vægt på, at produktionen via Danish Freeze Dry A/S er på under 2 pct. af verdensmarkedet. ØK har ikke anden produktion af frysetørrede produk-ter ud over aktiviteterne i Danish Freeze Dry A/S. Dertil kommer, at klausulen kun gælder produk-tion, og ØK kan således frit videresælge frysetørrede produkter.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Aktier

Samhandeler

Ikke angivet