Mødedato: 29-11-2000

Almindelige betingelser for leje af lift m.m.

Resumé

Styrelsen har den 23. oktober meddelt Danske Entreprenørers liftgruppe, at fastsættelse af forsikringsvilkår i Deres almindelige betingelser for leje af lifte m.m. er omfattet af forbuddet i konkur-rencelovens § 6. Derudover finder styrelsen, at kriterierne for at meddele en fritagelse efter konkur-rencelovens § 8, stk. 1, ikke er opfyldt. Ved afslaget på fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, har styrelsen lagt til grund, at det synspunkt at lejebetingelserne medvirker til at præcisere rimeli-ge og afbalancerede forretningsvilkår på liftområdet, ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre en effekti-vitetsgevinst, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 1. Derudover er det ikke godtgjort, at den even-tuelle fordel ved aftalen tilfalder aftagerne i henhold til konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 2. Endvi-dere går bestemmelserne videre end nødvendigt, da det vil være muligt at fastsætte rimelige lejevil-kår med bl.a. en afvejning af, hvem der er nærmest til at bære risikoen i forskellige situationer, uden at fastsætte de bestemte beløb for forsikringen. Virksomhederne kan f.eks. gøres opmærksom på, i hvilke situationer de skal tegne en forsikring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Entreprenør

Samhandeler

Ikke angivet