Mødedato: 31-05-2000

Aftalevilkår og gruppeaftaler på forsikringsområdet godkendt

Resumé

Konkurrencestyrelsen har ved afgørelse af 14. april 2000 godkendt 8 sæt aftalevilkår og gruppeaftaler, som er anmeldt af Forsikringsaktieselskabet Allianz. Aftalevilkårene/aftalerne falder efter styrel-sens opfattelse ikke ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1., jf. § 9. De anmeldte vilkår og aftaler vedrører alene skadesforsikringer. Allianz har på dette marked en markedsandel på 0,9%. De anmeldte aftalevilkår er standardvilkår, som giver privatkunder, erhvervskunder og boligfor-eninger rabatter og andre fordele, hvis de samler deres forsikringer i Allianz. Styrelsen har i sin vur-dering lagt vægt på, at det er frivilligt for kunderne, om de ønsker at acceptere vilkårene for derved at opnå de tilbudte fordele. De anmeldte gruppeaftaler giver bestemte grupper mulighed for at tegne forsikringer i Allianz og derved opnå rabatter og andre fordele. I vurderingen har styrelsen lagt vægt på, at det på samme måde som for de anmeldte aftalevilkår er frivilligt for kunderne, om de ønsker at tegne forsikringer i Allianz.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet