Mødedato: 31-05-2000

Aftale om tolkebistand mellem Nordjyllands Amt og Dansk Flygtningehjælp

Resumé

Konkurrencestyrelsen har behandlet en sag, hvor en tolk har klaget over, at Nordjyllands Amt har indgået aftale om formidling af tolkeydelser med Dansk Flygtningehjælp. Aftalen fastlægger de nærmere betingelser for tolkenes niveau, aflønning, beredskab mv. I de praktiserende lægers landsoverenskomst er det fastlagt, at udløses et ekstra tillæg på godt 70 kr. pr konsultation i de tilfælde, hvor der bruges kvalificeret tolk. Det fremgår ligeledes, at det er amtet, der skal oplyse de praktiserende læger om, hvilke tolke, derer kvalificerede. Nordjyllands Amt meddelte efter indgåelse af aftalen de praktiserende læger, at såfremt de rekvirerede en tolk via Dansk Flygtningehjælp, ville det udløse det ekstra honorar. Brug af tolke, som ikke var omfattet af Flygtningehjælpens tolkeservice ville ikke udløse det ekstra honorar. Styrelsen fandt, at den praksis kunne være konkurrencebegrænsende, idet lægerne alene ville have incitament til at vælge tolke fra Flygtningehjælpens Tolkeservice. På den måde afskæres øvrige kvalificerede tolke, som ikke ønsker ansættelse i Flygtningehjælpens Tolkeservice, fra at udføre tolkeydelser i Nordjyllands Amt. Styrelsen har meddelt amtet, at den kvalifikationsvurdering, der vil blive foretaget af tolke, som ønsker optagelse på amtets liste, skal ske efter saglige, rimelige og objektive kriterier – eksempelvis i form af relevant eksamen eller tilsvarende kundskaber. Konkurrencestyrelsen foretager sig ikke yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Tolkeydelser